การปลด Link ที่ URL หรือ E-Mail Address

ปกติแล้วเมื่อเราคีย์ URL เช่น https://www.snasui.com หรือคีย์อีเมลเช่น snasui@gmail.com หรือวาง Path ของไฟล์ใด ๆ โปรแกรมจะสร้าง Hyperlink มาให้ด้วยเสมอ ซึ่งสามารถไปกำหนดไม่ให้สร้าง Hyperlink ได้ดังขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนการกำหนดไม่ให้สร้าง Hyperlink

  1. เข้าเมนู File > Options
  2. ในหน้าต่าง Options เลือก Proofing > คลิก AutoCorrect Options
  3. ที่แถบ AutoFormat As you Type ภายใต้ Replace as you type คลิกเพื่อปลดเครื่องหมายตรง Internet and network paths with hyperlinks > OK > OK

แต่ถ้าหากเดิมเราไม่ได้กำหนดไว้ก่อน เมื่อมีการคีย์หรือวางข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เป็น Hyperlink แล้วต้องการจะต้องการปลด Hyperlink ในภายหลัง สมมุติข้อมูลอยู่ที่ A1:A5 ดังภาพ สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนการปลด Hyperlink

  1. คลุม A1:A5 แล้วคลิกขวา
  2. เลือก Remove Hyperlink
Hyperlink Picture
Hyperlink Picture

Revised: January 26, 2017 at 23:02

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.