Len

Text Functions

? Text Functions คือกลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อความ เช่นการตัดคำ การนับ การเปลี่ยนแทนค่าเดิมเป็นค่าใหม่ การนับจำนวนอักขระ การแสดงเป็นอักษรตัวใหญ่ แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก การ Clean หรือลบอักขระที่เกินจำเป็นเช่นค่าที่ไม่สามารถแสดงทาง

Text Functions Read More »

การจัดเรียงบ้านเลขที่

 การจัดเรียงบ้านเลขที่นั้นไม่สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ เนื่องจากบ้านเลขที่มักจะมีเครื่องหมายทับ (/) ปนอยู่ด้วย ทำให้เครื่องมือของ Excel ที่ใช้ในการจัดเรียงไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ การจัดเรียงบ้านเลขที่จึงต้องอาศัยวิธีการอื่นเข้ามาช่วย

การจัดเรียงบ้านเลขที่ Read More »

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย

 การใช้งานพื้นฐานทั่วไปจะมีการใช้งานบ่อย ๆ อยู่จำนวนหนึ่งไม่กี่ฟังก์ชั่นตามที่เรียบเรียงมาด้านล่างครับ ซึ่งเราควรจะศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการใช้งานแบบประยุกต์ต่อไป หากเราเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นพวกนี้แล้ว จะช่วยให้การทำงานกับ Excel ที่ต้องการการคำนวณหาคำตอบ

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย Read More »

สูตรหาลำดับข้อความภายในอีกข้อความ

 การหาลำดับข้อความใด ๆ จากสายอักขระข้อความ (ข้อความที่ติดกันในเซลล์เดียว) เป็นเรื่องไม่ยากนักหากว่าข้อความที่จะนำไปค้นหานั้นเป็นแค่ข้อความเดี่ยว แต่หากนำสายอักขระข้อความไปหาจากอีกสายอักขระข้อความย่อมไม่ง่ายนัก

สูตรหาลำดับข้อความภายในอีกข้อความ Read More »

การค้นหาบางอักขระในข้อความ

😉 สำหรับการค้นหาบางอักขระในข้อความ โดยไม่คำนึงถึงว่าอักขระนั้นจะมีจำนวนเท่าใดและอยู่ส่วนใดของข้อความ เราสามารถใช้สูตรมาช่วยค้นหาได้ครับ ยกตัวอย่างเช่น มีรายชื่อตัวยาอยู่ในช่วงเซลล์ A2:A10 ต้องการคีย์ค้นหาในเซลล์ C2 แค่บางอักขระแล้วให้แสดงรายชื่อตัวยาออกมาในเซลล์ D2 เป็นต้นไป เราสามารถเขียนสูตร

การค้นหาบางอักขระในข้อความ Read More »

Scroll to Top