Database

การแยกข้อมูลคอลัมน์เดียวเป็น 2 คอลัมน์

? ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบรายงานและวางข้อมูลอยู่ในคอลัมน์เดียว เมื่อจะนำไปใช้งานต่อจะมีความยุ่งยากลำบาก เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานควรแยกออกมาเป็น 2 คอลัมน์หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล เพื่อที่

การแยกข้อมูลคอลัมน์เดียวเป็น 2 คอลัมน์ Read More »

การกระจายข้อมูลออกเป็นหลายชีตด้วย VBA

เราสามารถนำข้อมูลในชีตเดียวกันไปแสดงหลาย ๆ ชีตได้หลายวิธี เช่น ด้วยสูตร ด้วย PivotTable แต่ทั้งสองวิธีจะมีปัญหากับการเพิ่มลดข้อมูล เพราะไม่สามารถที่จะเพิ่มลดชีตได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการให้มีการเพิ่มลดชีตได้อย่างอัตโนมัติจำเป็นต้องพึ่งพา VBA

การกระจายข้อมูลออกเป็นหลายชีตด้วย VBA Read More »

การแปลง Report ไปเป็น Database

ความยุ่งยากสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้ทำรายงาน คือการทำรายงานจากรายงานที่ได้รับมาจากผู้อื่น เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมาส่วนใหญ่จะเป็นรายงานเช่นกัน หากรูปแบบไม่ตรงกันทุกประการจะเกิดความยุ่งยาก เพื่อให้ทำรายงานได้โดยง่าย ควรแปลงรายงานที่ได้รับมาให้เป็น Database เสียก่อน ?

การแปลง Report ไปเป็น Database Read More »

รวมข้อมูลที่กระจัดกระจายมาเป็น Database

? การ Import ข้อมูลจากระบบอื่นเข้ามาใน Excel หรือแม้กระทั่งการดาวน์โหลดข้อมูลออกมาจากระบบหลักของกิจการ ในบางครั้งกลับพบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความไม่เป็นระเบียบ เช่นมีบรรทัดทัดว่าง มีคอลัมน์ว่างเกินความต้องการ หรือข้อมูลกระจายเป็นกลุ่ม ๆ ?

รวมข้อมูลที่กระจัดกระจายมาเป็น Database Read More »

การบันทึกข้อมูลลง Database ด้วย VBA

⌨ ผู้ใช้งาน Excel ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาการนำข้อมูลไปจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลหรือ Database เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งานในภายหลัง ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลลง Database นั้นไม่สามารถทำได้ด้วยสูตร จำเป็นต้องพึ่งพา VBA เข้ามาจัดการ ?

การบันทึกข้อมูลลง Database ด้วย VBA Read More »

Scroll to Top