การแก้ปัญหากรณี Macro แสดงภาษาไทยเป็นเครื่องหมายคำถาม

ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยครั้งกับผู้ที่ใช้งาน Macro นั่นคือ เมื่อเปิดเข้าหน้าต่าง VBE เพื่อจะทำการทดสอบหรือแก้ไข Code Macro จะมองเห็นอักขระภาษาไทยเป็นเครื่องหมายคำถามทั้งชื่อชีตและอักขระใน Code เช่นในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง ดังภาพ

สาเหตุเกิดจากการกำหนด System local ใน Regional and Language ไว้เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย จึงควรกำหนดเสียใหม่ให้เป็นภาษาไทยโดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้า Control Panel
    1. คีย์ในกล่อง Search ของ Windows ด้วยคำว่า Control 
    2. คลิกเมนู Control Panel ดัุงภาพ
  2. เปลี่ยน View by: เป็น Category แล้วเลือก Clock and Region ดังภาพ
  3. เลือก Region
  4. เลือกแถบ Administrative แล้วคลิก Changed system local… ดังภาพ
  5. เลือกรายการใน Current system local: เป็น Thai (Thailand) แล้วคลิกปุ่ม OK
  6. Restart Computer

กรณีมีปัญหาการใช้งาน Excel and VBA สามารถสอบถามได้ที่ snasui.com

Scroll to Top