Menu

เมนูด่วน-เกี่ยวกับการแสดงผลใน Excel 2003

 การกำหนดค่าตัวอักษรตั้งต้นให้กับ Excel ไปที่เมนู Tools คลิก Options คลิกแถบ General คลิก StandardFont เลือกตัวอักษรที่ต้องการ คลิก Size เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษรที่ต้องการ การกำหนดรูปแบบให้กับตัวอักษร เลือกหรือคลุมเลือกพื้นที่เซลล์ที่ต้องการกำหนดรูปแบบ เลือกใสสี ตีเส้น กำหนดขนาด ฯลฯ

เมนูด่วน-เกี่ยวกับการแสดงผลใน Excel 2003 Read More »

เมนูด่วน-เกี่ยวกับการคำนวณใน Excel 2003

การให้ชื่อกับช่วงข้อมูล เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการให้ชื่อ คลิกช่อง Name box (ช่องซ้ายสุดบนบรรทัด Formula bar) กรอกชื่อตามต้องการแล้ว Enter โดยมีหลักการตั้งตั้งชื่อดังนี้ ชื่อต้องนำหน้าด้วยตัวอักษร ไม่ควรมีอักษระพิเศษ ต้องไม่เว้นวรรคถ้าต้องการวรรคให้ใช้เครื่องหมาย _ เชื่อม การใช้ชื่อฟิลด์เป็นชื่อข้อมูล

เมนูด่วน-เกี่ยวกับการคำนวณใน Excel 2003 Read More »

เมนูด่วน-การกำหนดค่า Workbook ใน Excel 2003

การให้ชื่อกับ Sheet คลิกขวาที่ Sheet ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ เลือกเมนู Rename คีย์ชื่อที่ต้องการแล้วกดแป้น Enter การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับจำนวน Sheet ในการสร้างไฟล์ใหม่ ไปที่เมนู Tools คลิกเลือก Options ที่หน้าต่าง Option เลือกแถบ General ในกล่อง Sheets In New Workbook คีย์จำนวนที่ต้อง

เมนูด่วน-การกำหนดค่า Workbook ใน Excel 2003 Read More »

เมนูด่วน-เรื่องทั่ว ๆ ไปเกียวกับ Excel 2003

การเปิดไฟล์สามารถทำได้ดังนี้ ไปที่ StandardToolbar คลิกปุ่ม Open ไปที่เมนู File เลือกเมนูย่อย Open กดแป้น Ctrl+O การ Save ไฟล์สามารถทำได้ดังนี้ ไปที่ Standard Toolbar คลิกปุ่ม Save ไปที่เมนู File> เลือกเมนูย่อย Save กดแป้น Ctrl+S การ Save ไฟล์เป็นต่าง Format ต่างตำแหน่งที่ตั้ง

เมนูด่วน-เรื่องทั่ว ๆ ไปเกียวกับ Excel 2003 Read More »

Scroll to Top