การสุ่มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเป็นชุด ๆ (VBA)

การสุ่มข้อมูลเป็นชุด ๆ ด้วยสูตรสามารถดูได้ที่นี่ครับ ด้านล่างนี้จะแสดงตัวอย่างการเขียน Code ให้สุ่มข้อมูลออกมาเป็นชุด ๆ ในแต่ละชุดไม่ซ้ำกัน โดยเรียกใช้ Proceture RandomUnique

ภาพตัวอย่าง

RandWithVBA
ภาพ 1 การสุ่มตัวเลขในแต่ละชุดข้อมูล
Option Explicit
 
Sub TestUnique()
  Dim a() As Variant, b() As Variant
  Dim i As Integer, j As Integer
  Dim k As Integer, l As Integer
  l = 4 'Random 1-4
  For i = 1 To l
    ReDim Preserve a(i)
    a(i) = i
  Next i
  For i = 1 To l
    ReDim Preserve b(i)
    Do
      j = a(Int(Rnd() * l + 1))
      On Error Resume Next
      k = Application.Match(j, b, 0)
    Loop Until Err = 13
    On Error GoTo 0
    b(i) = j
  Next i
  For i = 1 To l
    If Selection.Cells(i, 1).Offset(0, -1) = "" Then Exit For
    Selection.Cells(i, 1) = b(i)
  Next i
End Sub
 
Sub RandomUnique()
  Do
    TestUnique
    Selection.Cells(500, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Activate
  Loop Until Selection.Offset(0, -1) = ""
End Sub

Revised: January 28, 2017 at 16:33

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.