Text Functions

? Text Functions คือกลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อความ เช่นการตัดคำ การนับ การเปลี่ยนแทนค่าเดิมเป็นค่าใหม่ การนับจำนวนอักขระ การแสดงเป็นอักษรตัวใหญ่ แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก การ Clean หรือลบอักขระที่เกินจำเป็นเช่นค่าที่ไม่สามารถแสดงทางเครื่องพิมพ์ทิ้งไป เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับการจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบ ตามค่าที่ต้องการ

Video ด้านล่างนี้อธิบายความหมายและสาธิตการใช้งานฟังก์ชั่นในหมวด Text ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยครั้งในการทำงานกับ Excel จึงควรศึกษาให้เข้าใจ ใช้ให้เป็น ประโยชน์ที่สำคัญยิ่งอีกประการคือ ฟังก์ชั่นเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้งานที่ซับซ้อนในลำดับสูง ๆ ขึ้นไป ?

Video แสดงการใช้งาน Text Functions

สอบถามปัญหาการใช้งาน Excel และ VBA ได้ที่ snasui.com