สูตรหาลำดับข้อความภายในอีกข้อความ

 การหาลำดับข้อความใด ๆ จากสายอักขระข้อความ (ข้อความที่ติดกันในเซลล์เดียว) เป็นเรื่องไม่ยากนักหากว่าข้อความที่จะนำไปค้นหานั้นเป็นแค่ข้อความเดี่ยว แต่หากนำสายอักขระข้อความไปหาจากอีกสายอักขระข้อความย่อมไม่ง่ายนักหากว่าไม่แบ่งข้อความนั้นออกมาเป็นข้อความละเซลล์เสียก่อน

สำหรับการแยกข้อความออกมาเป็นข้อความละเซลล์เพื่อง่ายต่อการจัดการหากว่าเราทราบแน่ชัดว่าข้อความนั้น ๆ แบ่งด้วยอักขระใด เราสามารถแบ่งด้วย Text to columns ได้อย่างง่าย ๆ และใช้ฟังก์ชั่นที่ไม่ซับซ้อนนักในการหาลำดับที่ของแต่ละข้อความออกมาได้

จากภาพด้านล่าง เซลล์ A2 เป็นตัวอย่างข้อความต้นทางหลายข้อความคั่นแต่ละข้อความด้วยเครื่องหมายคอมม่า ส่วนเซลล์ C2 เป็นข้อความเพียงบางส่วนที่เราจะนำไปหาจากข้อความใน A2 ว่าแต่ละข้อความใน C2 อยู่ในลำดับที่เท่าไรของ A2 โดยให้แสดงลำดับที่พบเรียงลงไปด้านล่าง เริ่มลำดับแรกที่เซลล์ D2

เมื่อนำแต่ละข้อความในเซลล์ C2 ไปหาจากข้อความในเซลล์ A2 จะพบว่า

  1. A อยู่ในลำดับที่ 1
  2. B อยู่ในลำดับที่ 2
  3. AB อยู่ในลำดับที่ 6
  4. K อยู่่ในลำดับที่ 9
  5. CD อยู่ในลำดับที่ 3

ภาพแสดงการนำแต่ละข้อความในเซลล์ C2 ไปหาว่าอยู่ลำดับที่เท่าไรจากข้อความใน A2

String order in other string

เราสามารถเขียนสูตรที่ D2 เพื่อหาคำตอบดังนี้

=IFERROR(INDEX(MATCH(MID($C$2,SMALL(IF(MID(","&$C$2&",",ROW(
INDIRECT("1:"&LEN($C$2))),1)=",",ROW(INDIRECT("1:"&LEN($C$2)))),
ROW(INDIRECT("1:"&LEN($C$2)))),SMALL(IF(MID($C$2&",",ROW(
INDIRECT("1:"&LEN($C$2)+1)),1)=",",ROW(INDIRECT("1:"&LEN($C$2)+1))),
ROW(INDIRECT("1:"&LEN($C$2))))-SMALL(IF(MID(","&$C$2&",",ROW(
INDIRECT("1:"&LEN($C$2))),1)=",",ROW(INDIRECT("1:"&LEN($C$2)))),
ROW(INDIRECT("1:"&LEN($C$2))))),MID($A$2,SMALL(IF(MID(","&$A$2&",",
ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2))),1)=",",ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2)))),
ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2)))),SMALL(IF(MID($A$2&",",ROW(
INDIRECT("1:"&LEN($A$2)+1)),1)=",",ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2)+1))),
ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2))))-SMALL(IF(MID(","&$A$2&",",
ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2))),1)=",",ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2)))),
ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2))))),0),ROWS(D$2:D2)),"")

Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง

สูตรนี้เป็นสูตร Array ที่มีความซับซ้อนสูง ซ้อนกันหลายชั้นเพื่อที่จะตัดแต่ละข้อความออกมาเสียก่อน แล้วค่อยหาลำดับที่พบข้อความใน C2 จากข้อความใน A2 ผู้ที่จะศึกษาสูตรลักษณะนี้จะต้องเข้าใจแต่ละฟังก์ชั่นเป็นอย่างดีมาก่อน สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่างไปศึกษาได้ตามสะดวกครับครับ 

Attachments

  • zip StringOrderInOtherString
    หาลำดับที่ของข้อความในข้อความอื่น
    File size: 12 KB Downloads: 52