การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

เราทราบมาแล้วว่าสามารถนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ด้วยสูตร แล้วในทางกลับกันหากเรามีข้อมูลอยู่ในชีตเดียวแล้วต้องการกระจายเป็นหลายชีตจะทำได้หรือไม่ ?

VDO ด้านล่างนี้แสดงการนำข้อมูลจากชีตหลักกระจายออกเป็นหลายขีตด้วยสูตร โดยหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ จะต้องใช้สูตรหาออกมาเสียก่อนว่าชีตปัจจุบันที่เขียนสูตรมีชื่อชีตว่าอะไร จากนั้นจะนำชื่อชีตที่ได้ไปค้นหาในชีตหลัก หากตรงกันก็จะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกรายการมาแสดง ซึ่งเราสามารถคีย์สูตรพร้อมกันทุกชีตในคราวเดียว

VDO การแยกข้อมูลเป็นรายชีตพร้อมกันในคราวเดียว

Scroll to Top