การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว (2)

⁉ ปัญหาสำคัญที่เราพบเห็นอยู่เป็นประจำคือ เราต้องสรุปข้อมูลจากข้อมูลที่แยกออกเป็นชีต ๆ ทำให้ต้องใช้เวลาไปกับการนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียงต่อกันในชีตเดียวเสียก่อน ทราบหรือไม่ว่าเราสามารถใช้สูตรนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียวได้ ?

VDO ด้านล่างนี้แสดงถึงการใช้สูตรเพื่อนำข้อมูลจากหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียว ซึ่งข้อมูลปลายทางจะเปลี่ยนตามข้อมูลต้นทางได้ตลอดเวลา สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่ายไม่ต้องเกิดการทำงานซ้ำ ๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาการเขียน VBA

VDO แสดงการนำข้อมูลหลายชีตมาต่อกันในชีตเดียว