การใช้ Max, Min แทน If

? การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจปกติเราจะใช้ฟังก์ชั่น If เข้ามาจัดการ แต่หากทำงานกับข้อมูลตัวเลขที่ต้องการเลือกมาตามเงื่อนไขในลักษณะที่กำหนดขั้นต่ำหรือขั้นสูงเอาไว้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นชดเชยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท นั่นแสดงว่า แม้เราจะจ่ายเกิน 1,000 บาทแต่ก็จะได้รับค่าชดเชยสูงสุดแค่ 1,000 บาท งานลักษณะนี้เราสามารถใช้ Min และ Max มาช่วยได้ ดังตัวอย่างที่ยกมาตามด้านล่าง

A. สมมุติเงื่อนไขเป็นดังนี้

  1. ถ้า A1 มีค่าน้อยกว่า 0 ให้แสดงค่าเป็น 0
  2. ถ้า A1 ไม่น้อยกว่า 0 ให้แสดงค่าใน A1

เราสามารถเขียนสูตร If เพื่อหาคำตอบที่เซลล์ใด ๆ ได้ดังนี้

=If(A1<0,0,a1)

กรณีเราใช้ฟังก์ชั่น Max แทนฟังก์ชั่น If สามารถเขียนเป็น

=Max(0,A1)

เป็นการนำค่า 0 มาเทียบกับค่าในเซลล์ A1 หากค่าใดมากกว่าให้นำค่านั้นมาแสดง

B. สมมุติเงื่อนไขเป็นดังนี้

  1. ถ้า A1 มีค่ามากกว่า 1,000 ให้แสดงค่า 1,000
  2. ถ้า A1 ไม่มากกว่า 1,000 ให้แสดงค่าใน A1

เราสามารถเขียนสูตร If เพื่อหาคำตอบที่เซลล์ใด ๆ ได้ดังนี้

=If(A1>1000,1000,A1)

กรณีเราใช้ฟังก์ชั่น Min แทนฟังก์ชั่น If สามารถเขียนเป็น

=Min(1000,A1)

เป็นการนำค่า 1,000 มาเทียบกับค่าในเซลล์ A1 หากค่าใดน้อยกว่าให้นำค่านั้นมาแสดง

2 thoughts on “การใช้ Max, Min แทน If”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.