Statistical functions

Statistical functions

Large

ฟังก์ชั่นที่มาคู่กับ Small คือ Large ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกัน สามารถประยุกต์ใช้หาคำตอบที่ซับซ้อนได้เทียบเท่ากับ Small โดยความหมายอย่างกระชับของ Large คือ หาค่าที่มากที่สุดในลำดับที่กำหนด

Small

ฟังก์ชั่น Small ถูกใช้งานบ่อยมากฟังก์ชั่นหนึ่งเนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้หาคำตอบที่ซับซ้อนได้ โดยความหมายอย่างกระชับของ Small คือ หาค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่กำหนด 

การสุ่มแบบแบ่งเป็นกลุ่มและแต่ละกลุ่มสุ่มมาไม่เท่ากัน

กรณีที่ต้องการสุ่มกลุ่มข้อมูล โดยแต่ละกลุ่มต้องการให้สุ่มมาไม่เท่ากันนั้น สามารถใช้สูตรในการจัดการได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ A1:B19 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ A, B, C แต่ละสมาชิกกลุ่มมีมูลค่ากำกับตามภาพด้านล่าง ต้องการสุ่มโดย สุ่ม A มา 1 ค่า สุ่ม B มา 2 ค่า สุ่ม C มา 3 ค่า

การสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำแบบ Advanced

เราทราบการสุ่มจากค่าทั้งหมดโดยไม่เอาค่าที่ซ้ำ จากหัวข้อการสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำอย่างง่ายมาแล้ว ในหัวข้อนี้มาดูการสุ่มค่าจากค่าทั้งหมดโดยไม่เอาค่าที่ซ้ำแบบ Advanced กันบ้าง จุดมุ่งหมายของการนำเสนอวิธีนี้เพียงแต่อยากให้ ทราบว่า Excel สามารถทำอะไรที่ยาก ๆ และซับซ้อนได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งขึ้นกับความสามารถของผู้ใช้

การใช้สูตรสุ่มข้อมูลเป็นชุด ๆ โดยกำหนดได้ว่าให้ไม่ซ้ำกันภายในชุด

เหตุการณ์ของการสุ่มอย่างที่ว่านี้คือ สุ่มออกมาเป็นชุด ๆ โดยให้ข้อมูลไม่ซ้ำกันภายในชุดนั้นใช้ในกรณีไหนบ้าง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เรื่องของการจัดกลุ่มแข่งขันกีฬาสีครับ เป็นที่น่าดีใจว่า Excel เองสามารถที่จะสุ่มเช่นนี้ด้วยสูตรได้เหมือนกัน โดยไม่ต้องพึ่งพา VBA