เมนูด่วน-การกำหนดค่า Workbook ใน Excel 2003

Auto การให้ชื่อกับ Sheet

 1. คลิกขวาที่ Sheet ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
 2. เลือกเมนู Rename
 3. คีย์ชื่อที่ต้องการแล้วกดแป้น Enter

Auto การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับจำนวน Sheet ในการสร้างไฟล์ใหม่

 1. ไปที่เมนู Tools คลิกเลือก Options
 2. ที่หน้าต่าง Option เลือกแถบ General
 3. ในกล่อง Sheets In New Workbook คีย์จำนวนที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK

Auto การกำหนดความกว้างคอลัมน์

 • ที่หัวคอลัมน์ เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นกั้นระหว่างคอลัมน์จนเห็นเมาส์เป็นลูกศร 2 ทิศซ้ายขวา คลิกเมาส์ค้างแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ สามารถ Double Click เพื่อให้โปรแกรมปรับความกว้างเพื่อให้พอดีกับเซลล์โดยอัตโนมัติ

Auto การกำหนดความกว้างให้กับบรรทัด

 • ที่หัวแถว เลื่อนเมาส์ไปยังหัวแถวจนเห็นเป็นลูกศร 2 ทิศบนและล่าง คลิกเมาส์ค้างแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ สามารถ Double Click เพื่อให้โปรแกรมปรับความกว้างเพื่อให้พอดีกับเซลล์โดยอัตโนมัติ

Auto การรวมเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการรวมกัน
 2. ที่ Standard Toolbar คลิกเลือก Merge Cells

Auto การย้าย คัดลอก แทรก เซลล์หรือกลุ่มเซลล์สามารถทำได้ดังนี้

 • เลือกเซลล์ต้นทางแล้วคลิกปุ่ม Cut ที่ Standard Toolbar คลิกเซลล์ปลายทางแล้วกดปุ่ม Enter จะเป็นการย้าย
 • คลิกเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ คลิกเมาส์ค้างแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะเป็นการย้าย
 • หากกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ก่อนที่จะลากไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ จะเป็นการ Copy
 • หากกดปุ่ม Ctrl+Shift ค้างไว้ก่อนที่จะลากจะเป็นการแทรก
 • เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการคัดลอกหรือย้าย เลื่อนเมาส์ไปยังขอบเซลล์ของส่วนที่เลือก (ขอบไหนก็ได้) จนเห็นเป็นลูกศรสี่ทิศ คลิกเมาส์ขวาค้างไว้ แล้วลากไปปล่อยยังตำแหน่งเป้าหมาย แล้วเลือก Option ที่ต้องการ

Auto การลบเซลล์สามารถทำได้ดังนี้

 • คลิกเซลล์ที่ต้องการลบแล้วคลิกเมนู Edit เลือกเมนู Delete จากนั้นเลือก Option การลบที่ต้องการ
 • คลิกขวาบนเซลล์ที่ต้องการลบ เลือก Delete จากนั้นเลือก Option ที่ต้องการ
 • กดปุ่ม Ctrl+เครื่องหมาย – จากนั้นเลือก Option ที่ต้องการ

Auto การแทรกเซลล์ บรรทัดหรือแทรกคอลัมน์สามารถทำได้ดังนี้

 • คลิกเซลล์ที่ต้องการแทรก เข้าเมนู Insert แล้วเลือก Cells หรือ Rows หรือ Columns
 • คลิกขวาลงบนเซลล์ที่ต้องการแทรกแล้วเลือก Option การแทรกตามต้องการ

Auto การซ่อนบรรทัดหรือคอลัมน์สามารถทำได้ดังนี้

 • คลิกหัวบรรทัดหรือหัวคอลัมน์ที่ต้องการซ่อน คลิกขวาแล้วเลือกซ่อน
 • คลิกเซลล์ใด ๆ ที่ต้องการซ่อนบรรทัดหรือคอลัมน์เข้าเมนู Format
 • ถ้าเป็นการซ่อนบรรทัด เลือก Row แล้ว เลือก Hide
 • ถ้าเป็นการซ่อนคอลัมน์ เลือก Column แล้วเลือก Hide

Auto การยกเลิกการซ่อนบรรทัดหรือคอลัมน์

 • คลุมหัวบรรทัดหรือหัวคอลัมน์รวมบรรทัดหรือคอลัมน์ที่ซ่อน จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก Unhid
 • คลุมกลุ่มเซลล์รวมเซลล์ที่ถูกซ่อนแล้วเข้าเมนู Format
 • ถ้าเป็นการยกเลิกการซ่อนบรรทัดเลือก Row แล้วเลือก Unhide
 • ถ้าเป็นการยกเลิกการซ่อนคอลัมน์เลือก Column แล้วเลือก Unhide

Auto การตรึงการยกเลิกการตรึงหัวคอลัมน์

 • คลิกเซลล์แรกใต้บรรทัดที่ต้องการจะตรึงหัวคอลัมน์ จากนั้นเขาเมนู Window เลือก Freeze Panes
 • การยกเลิกการตรึงเข้าเมนูเดิมแล้วเลือก Unfreeze Panse

Revised: January 28, 2017 at 13:11

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.