Convert B.E. to A.D.

Excel รับรู้วันที่ในรูปแบบของ ค.ศ. และวันที่จะต้องคีย์และกำหนดรูปแบบให้เป็นตัวเลขเท่านั้น หากคีย์มาเป็น Text และไม่เป็น ค.ศ. จำเป็นจะต้องแปลงวันที่วันที่ให้เป็นตัวเลขและเป็น ค.ศ. ก่อนเสมอจึงจะนำไปคำนวณหรือใช้งานต่อได้โดยง่าย ซึ่งจะแปลงยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับข้อมูลต้นทางว่ามีลักษณะเป็นแบบใด

Video ด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างการแปลงวันทีี่ที่มีรูปแบบหลากหลายให้แสดงเป็น ค.ศ. โดยแจกแจงวิธีคิดออกเป็นลำดับเพื่อให้สะดวกแก่การทำความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามต้องการ ?

Video แสดงการแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ.

ศึกษาการแปลงวันที่เพิ่มเติมได้ที่ แปลงวันที่
สอบถามการใช้งาน Excel และ VBA ได้ที่ snasui.com