Functions

Excel functions

Small

ฟังก์ชั่น Small ถูกใช้งานบ่อยมากฟังก์ชั่นหนึ่งเนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้หาคำตอบที่ซับซ้อนได้ โดยความหมายอย่างกระชับของ Small คือ หาค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่กำหนด 

แยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว

😕 ปกติแล้วการแยกค่าในเซลล์เดียวเป็นหลายเซลล์สามารถใช้ Data > Text to columns เข้ามาช่วยได้ และถ้าหากในเซลล์นั้นคั่นแต่ละส่วนด้วยอักขระใด ๆ แล้วจะยิ่งแยกได้โดยง่าย

Text Functions

? Text Functions คือกลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อความ เช่นการตัดคำ การนับ การเปลี่ยนแทนค่าเดิมเป็นค่าใหม่ การนับจำนวนอักขระ การแสดงเป็นอักษรตัวใหญ่ แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก การ Clean หรือลบอักขระที่เกินจำเป็นเช่นค่าที่ไม่สามารถแสดงทาง

การใช้ Count, Search และ Lookup ค้นหาข้อมูล

ปัญหาใหญ่ของผู้ที่ทำงานกับ Excel อย่างหนึ่งที่สำคัญคือการค้นหาข้อมูล แม้ว่า Excel จะมีเครื่องมือสำหรับการค้นหามาให้อย่างเพียบพร้อมแล้วก็ตาม กรณีต้องการค้นหาแล้วนำข้อมูลที่พบทั้งหมดมาแสดงให้ด้วยทันทีไม่ว่าข้อมูลนั้น

Convert B.E. to A.D.

Excel รับรู้วันที่ในรูปแบบของ ค.ศ. และวันที่จะต้องคีย์และกำหนดรูปแบบให้เป็นตัวเลขเท่านั้น หากคีย์มาเป็น Text และไม่เป็น ค.ศ. จำเป็นจะต้องแปลงวันที่วันที่ให้เป็นตัวเลขและเป็น ค.ศ. ก่อนเสมอจึงจะนำไปคำนวณหรือใช้งานต่อได้โดยง่าย