แยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว

😕 ปกติแล้วการแยกค่าในเซลล์เดียวเป็นหลายเซลล์สามารถใช้ Data > Text to columns เข้ามาช่วยได้ และถ้าหากในเซลล์นั้นคั่นแต่ละส่วนด้วยอักขระใด ๆ แล้วจะยิ่งแยกได้โดยง่าย แต่หากว่าเซลล์นั้นมีค่าซ้ำกันหลายค่าแต่เราต้องการนำค่าที่ซ้ำกันนั้นมาแสดงเพียงค่าเดียวย่อมจะมีความยุ่งยากลำบากกว่าปกติ

ยกตัวอย่างตามภาพด้านล่างจะมีอักขระในเซลล์ A1 คั่นแต่ละส่วนด้วยเครื่องหมายคอมม่า ซึ่งจะพบว่ามีหลายส่วนเป็นค่าที่ซ้ำกัน หากเราต้องการแยกค่าเหล่านั้นออกมาแสดงในแต่ละเซลล์โดยผลลัพธ์เริ่มตั้งแต่ B2 เรียงลงไปด้านล่างโดยต้องการให้ค่าที่ซ้ำกันแสดงเพียงค่าเดียว เราจำเป็นจะต้องใช้สูตร Array เข้ามาช่วย 😆

ภาพแสดงแยกข้อมูลในเซลล์โดยให้ค่าที่ซ้ำแสดงค่าเดียว

Double
ภาพ 1 ค่าที่ซ้ำในสายอักขระนำมาแสดงเพียงค่าเดียว

ที่เซลล์ B2 เราสามารถเขียนสูตรได้ดังนี้

=IFERROR(INDEX(TRIM(MID(SUBSTITUTE(
$A$2,",",REPT(" ",50)),50(ROW(INDIRECT("1:50"))-1)+1,50)),SMALL(
IF(FREQUENCY(MATCH(TRIM(MID(SUBSTITUTE($A$2,",",REPT(" ",50)),50(ROW(
INDIRECT("1:50"))-1)+1,50)),TRIM(MID(SUBSTITUTE($A$2,",",REPT(" ",50)),
50*(ROW(INDIRECT("1:50"))-1)+1,50)),0),ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2)))),
ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A$2)))),ROWS(B$2:B2))),"")

Ctrl+Shift+Enter > คัดลอกสูตรลงด้านล่าง หรือกรณีใช้ O365 สามารถใช้ UNIQUE ร่วมกับ FILTERXML มาช่วยได้ตามด้านล่าง

=UNIQUE(FILTERXML("<t><s>"&SUBSTITUTE(A2,",","</s><s>")&"</s></t>","//s"))

Enter

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างตามด้านล่างไปศึกษาได้ตามสะดวก

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Excel และ VBA สามารถสอบถามได้ที่ Excel Forum

Attachments