การแปลงข้อมูลแบบรายงานให้เป็น Database ด้วย VBA

กรณีที่ต้องทำงานกับข้อมูลที่ถูกแปลงมาเป็นรายงานแล้วนั้น ค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากในการนำมาจัดการต่อ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล การจัดเรียง การนำไปแสดงเป็นกราฟ ฯลฯ ในหลายกรณีจึงจำเป็นต้องนำข้อมูลมาเรียงเสียใหม่ให้เป็น Database เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และในบางครั้งจำเป็นต้องทำการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเพื่อให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่ต้องการใช้งานเท่านั้น

ยกตัวอย่างมีข้อมูลสัญญาใน Sheet1 ซึ่งมี 4 คอลัมน์ คือ คอลัมน์ที่

 1. เลขที่สัญญา
 2. ปี
 3. เดือน
 4. จำนวนเงิน

ได้ถูกจัดเรียงไปทางขวาจำนวน 8 ชุดข้อมูล ซึ่งต้องการนำมาจัดเรียงใหม่เป็น Database ตาม Sheet2 และต้องการลบบรรทัดที่ค่าเดือนมีค่าเป็นศูนย์ทิ้งไปด้วยดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

ภาพตัวอย่างข้อมูลแบบรายงานและข้อมูลหลังแปลงเป็น Database

CVDB

เราสามารถใช้ VBA ตามด้านล่างมาจัดการได้ครับ Winking smile

Option Explicit
 
Sub ReRangeData()
  Dim rs As Range, rt As Range
  Dim r As Range, rAll As Range
  Dim lng As Long, lngLr As Long
  Dim i As Integer, c As Integer
  Application.ScreenUpdating = False
  lngLr = Rows.Count
  Worksheets("Sheet1").Range("A1:D1") _
    .Copy Worksheets("Sheet2").Range("A1")
  With Worksheets("Sheet1")
    Set rs = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown))
    i = rs.Count
  End With
  For lng = 1 To 8
    With Worksheets("Sheet2")
      Set rt = .Range("A" & lngLr).End(xlUp).Offset(1, 0)
      rs.Copy rt
      Set rs = rs.Offset(0, 1 + c).Resize(, 3)
      Set rt = .Range("B" & lngLr).End(xlUp).Offset(1, 0)
      rs.Copy rt
      Set rAll = .Range("C2").End(xlDown).Offset(-i + 1, 0).Resize(i)
    End With
    For Each r In rAll
      If r = 0 Then
        r = ""
      End If
    Next r
    rAll.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    With Worksheets("Sheet1")
      Set rs = rs.End(xlToLeft).Resize(i, 1)
    End With
    c = c + 3
  Next lng
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Revised: January 29, 2017 at 07:23

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.