การรวมข้อมูลจากหลายชีทด้วย VBA

กรณีต้องการรวมข้อมูลจากหลายชีทโดยนำข้อมูลมาต่อกันด้วยสูตรนั้นสามารถศึกษาได้จาก การนำข้อมูลจากหลาย Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว สำหรับที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นนำข้อมูลจากหลายชีทมารวมในชีทเดียวกันด้วย VBA โดยทำการจัดเรียงใหม่และแทรกบรรทัดผลรวมของแต่ละชุดไว้ให้ด้วย ซึ่งข้อมูลต้นแหล่งและข้อมูลเป้าหมายมีลักษณะตามภาพด้านล่างครับ

ภาพแสดงข้อมูลต้นแหล่งและลักษณะข้อมูลเป้าหมายที่ต้องการ

CollectDataAndFormatFromMultipleSheets
ภาพ 1 ลักษณะข้อมูลและเป้าหมายที่ต้องการ

เราสามารถใช้ VBA ในการดำเนินการดังกล่าว โดยเขียน 3 Procedure แยกหน้าที่กันดังนี้

 1. CollectData เพื่อนำข้อมูลจากแต่ละชีทมาวางต่อกันใน Sheet4 และใช้เป็น Procedure ในการ Run Code
 2. SortData เพื่อจัดเรียงข้อมูลใหม่ตามคอลัมน์ D (ชื่อประเภท) เป็น Sub Procedure ถูกเรียกใช้จากข้อ 1
 3. InsertRow เพื่อแทรกบรรทัด, สรุปยอดรวมและทำการจัด Format เป็น Sub Procedure ถูกเรียกใช้จากข้อ 1

ตัวอย่าง VBA Code

Option Explicit
 
Sub CollectData()
  Dim ws As Worksheet
  Dim r As Range
  Dim rTarget As Range
  Application.ScreenUpdating = False
  For Each ws In Worksheets
    If ws.Name <> "Sheet4" Then
      With Sheets("Sheet4")
        Set rTarget = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
      End With
      Set r = ws.Range("A2", ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
        r.SpecialCells(xlCellTypeConstants).EntireRow.Copy
        rTarget.PasteSpecial xlPasteValues
    End If
  Next ws
  SortData
  InsertRow
  Application.CutCopyMode = False
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 
Sub SortData()
  Dim r As Range
  Dim rs As Range
  With Sheets("Sheet4")
    Set r = .Range("A1", .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp))
    Set rs = r.Cells(2, 1).Offset(0, 3).Resize(r.Count - 1, 1)
    .Sort.SortFields.Clear
    .Sort.SortFields.Add Key:=rs _
      , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
      DataOption:=xlSortNormal
    With .Sort
      .SetRange r
      .Header = xlYes
      .MatchCase = False
      .Orientation = xlTopToBottom
      .SortMethod = xlPinYin
      .Apply
    End With
  End With
End Sub
 
Sub InsertRow()
  Dim r As Range, rAll As Range
  Dim rFmt As Range, rsHead As Range
  Dim rtHead As Range, rInsert As Range
  With Sheets("Sheet1")
    Set rFmt = .Range("A2")
    Set rsHead = .Range("A1:H1")
  End With
  With Sheets("Sheet4")
    Set rtHead = .Range("A1")
    Set rAll = .Range("D2", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In rAll
      If r <> r.Offset(1, 0) Then
        r.Offset(1, 5) = True
      End If
    Next r
    Set rInsert = .Range("I:I").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
       For Each r In rInsert
        r.Resize(2, 1).EntireRow.Insert shift:=xlShiftDown
        r.Offset(-2, -7) = "Total"
        r.Offset(-2, -4).Formula = "=sum(" & r.Offset(-3, -4).Address & ":" & _
          r.Offset(-3, -4).End(xlUp).Address & ")"
        Set r = r.Offset(-2, -4)
        r = Application.ConvertFormula(r.FormulaR1C1, xlR1C1, xlA1, xlRelative)
        r.Resize(1, 4).FillRight
        rFmt.Copy
        r.CurrentRegion.PasteSpecial xlPasteFormats
      Next r
    .Range("I:I").Clear
  End With
  rsHead.Copy rtHead
End Sub

Revised: January 29, 2017 at 07:21

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.