การใช้ Conditional Formatting ทำไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง

การรายงานข้อมูลในแบบตัวเลขให้ดูน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ใช้รายงานสามารถพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะต้องเข้าไปจัดการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ง่าย เราใช้เทคนิคการทำไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดงกำกับข้อมูลในรายงานได้ครับ ?

VDO ด้านล่างนี้แสดงวิธีการใช้ Conditional Formatting ทำไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดงให้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลข เพื่อให้ผู้ดูรายงานสามารถแยกแยะได้อย่างรวดเร็วว่าข้อมูลใดที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ หรือต้องควบคุมดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย ⛳

VDO แสดงการใช้ Conditional Formatting ทำไฟเขียว ไฟเหลือง ไฟแดง