Find

การตัดข้อความกรณีที่คำนำหน้านามติดกับชื่อ

กรณีที่คำนำหน้านามไม่ติดกับชื่อ สามารถใช้ Excel จัดการได้ง่าย ๆ ครับไม่ว่าจะด้วยสูตรหรือใช้ Text to columns แต่หากเมื่อใดที่คำนำหน้านามมีความหลากหลายทั้งยังอยู่ติดกับชื่อแล้ว การจัดการจะยุ่งยากขึ้นครับ ตามตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการหนึ่งที่จะแยกคำนำหน้านาม

การค้นหาทีเดียวทั้งไฟล์

การค้นหาข้อมูล ค่าตั้งต้นของโปรแกรม Excel สามารถค้นหาข้อมูลได้ใน Sheet ที่กำลังทำงานเท่านั้น สามารถค้นหาได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ กดแป้น Ctrl+F แล้วคีย์ค่าที่ต้องการค้นหาในช่อง Find what: คลิกปุ่ม Find จากนั้นหากต้องการหาค่าถัดไปให้คลิกปุ่ม Find Next หากคลุมพื้นที่ก่อนเข้าเมนูค้นหา