การจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือตรงกันข้ามด้วยสูตร

สำหรับการจัดเรียงข้อมูลด้วยสูตรนั้น ประโยชน์ที่ได้คือสามารถลดเวลาในการจัดเรียงข้อมูลกรณีที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเรียงอัตโนมัติตามที่ต้องการ ไม่ต้องทำการจัดเรียงเองทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แต่สูตรที่ใช้เรียงข้อมูลนั้นค่อนข้างยากต่อการทำความเข้าใจเนื่องจากต้องใช้สูตร Array

ตามด้านล่างจะเป็นภาพการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากด้วยสูตรเปรียบเทียบกับการเรียงข้อมูลด้วยเมนู Data > Sort

ภาพการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากด้วยสูตร

SortByFormulas
ภาพ 1 การเรียงข้อมูลด้วยสูตร

โดยมีวิธีการดังนี้

 1. ข้อมูลอยู่ที่เซลล์ A1:A12
 2. ที่ B1 คีย์สูตรเพื่อนับว่ามีเซลล์ที่มีข้อมูลจำนวนเท่าไร
  =Counta(A:A)
  Enter
 3. ที่เซลล์ C1 คีย์สูตรเพื่อเรียงข้อมูลจกน้อยไปหามาก
  =IF(ROWS(C$1:C1)>$B$1,"",INDEX($A$1:$A$12,MATCH(SMALL(
  IF(ISERR(CODE($A$1:$A$12)),"",CODE($A$1:$A$12)+COUNTIF($A$1:$A$12,
  "<"&$A$1:$A$12)),ROWS(C$2:C2)),CODE($A$1:$A$12)+
  COUNTIF($A$1:$A$12,"<"&$A$1:$A$12),0)))

  Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง

หมายเหตุ

กรณีต้องการเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยให้เปลี่ยน Small เป็น Large

Revised: January 29, 2017 at 18:03

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.