การเปรียบเทียบข้อมูลด้วย Match

😀 การเปรียบเทียบข้อมูลจากสองแหล่งหรือมากกว่าจะมีความยุ่งยากหากข้อมูลแต่ละแหล่งมีปริมาณมหาศาล เราจะเปรียบเทียบข้อมูลจากสองแหล่งเพื่อหาความแตกต่างอย่างง่ายและเร็วได้อย่างไร ?

VDO ด้านล่างนี้แสดงการใช้ฟังก์ชั่น Match เปรียบเทียบข้อมูลสองแหล่งเพื่อที่จะหาผลต่างว่าค่าใดมีในแหล่งแรกแต่ไม่มีในแหล่งที่สอง และค่าใดที่มีในแหล่งที่สองแต่ไม่มีในแหล่งแรก สามารถนำความเข้าใจนี้ไปตรวจสอบสูตรเกี่ยวกับการ Lookup ค่าต่าง ๆ ได้อย่างมากมายซึ่งจะช่วยให้ค้นพบและแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 😀

VDO แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น Match