การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA

ตัวอย่างการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการใช้ VBA ในการจัดการ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีครับ โดยมีฐานข้อมูลพนักงานอยู่ที่ชีท Database ส่วนชีท Report จะเป็นการดึงรายชื่อของพนักงานมาแสดงตามแผนกที่เลือกในเซลล์ E2 ของชีท Report

หลังจากนำข้อมูลมาวางแล้วก็กำหนดให้จัดรูปแบบให้ด้วยเพื่อให้มีความสวยงามน่าใช้งาน โดยทำการจัดรูปแบบเฉพาะช่วงที่มีข้อมูลเท่านั้น ดูภาพ Database และ Report ตามด้านล่างครับ

ภาพตัวอย่างฐานข้อมูลพนักงาน

EmpNameByDept
ภาพ 1 ฐานข้อมูล

ภาพตัวอย่าง Report ที่ต้องการ

EmpNameByDept1
ภาพ 2 รายงานที่ต้องการ

ภาพแสดงตัวอย่างการทำงาน

ShowDataByCondWithVBA
ภาพ 3 ตัวอย่างการทำงาน

โดยใช้ Code VBA ดังต่อไปนี้

Smile Code ด้านล่างวางไว้ที่ชีท Report

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Address = "$E$2" And Target <> "" Then
    ShowEmp
  ElseIf Target.Address = "$E$2" And Target = "" Then
    MsgBox "Please select data."
  End If
End Sub

Smile Code ด้านล่างวางที่ Module ปกติ

Option Explicit
Option Base 1
 
Sub ShowEmp()
  Dim a() As Variant, lng As Long
  Dim r As Range, rAll As Range
  Dim rt As Range, rl As Long
  Application.EnableEvents = False
  Application.ScreenUpdating = False
  rl = Rows.Count
  With Worksheets("Database")
    Set rAll = .Range("F2", .Range("F" & rl).End(xlUp))
  End With
  For Each r In rAll
    If r = Worksheets("Report").Range("E2") Then
      lng = lng + 1
      ReDim Preserve a(5, lng)
      a(1, lng) = lng
      a(2, lng) = r.Offset(0, -5)
      a(3, lng) = r.Offset(0, -4)
      a(4, lng) = r.Offset(0, -3)
      a(5, lng) = r.Offset(0, -2)
    End If
  Next r
  If lng > 0 Then
    With Worksheets("Report")
      Set rt = .Range("A5", .Range("E" & lng - 1 + 5))
      .Range("A5", .Range("A" & rl).End(xlUp).Offset(0, 4)).ClearContents
      .Range("A5:E5").Copy
      rt.PasteSpecial xlPasteFormats
      rt = Application.Transpose(a)
      .Range("B5", .Range("B" & rl).End(xlUp)).NumberFormat = "000000"
      .Range(.Range("A4").End(xlDown).Offset(1, 0), .Range("E" & rl)).Clear
      .Range("E2").Activate
    End With
  Else
    MsgBox "Data not found."
  End If
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

ซึ่งมีหลักการทำงานสำคัญ ๆ ดังนี้

 1. นำเซลล์ E2 ในชีท Report ไปเปรียบเทียบกับค่าในคอลัมน์ F ของชีท Database
 2. ค่าที่ตรงกันจะเก็บไว้ใน Array
 3. นำ Array มาวางที่ชีท Report
 4. จัดรูปแบบให้กับรายงานที่ได้

นอกจากการใช้ Array เข้ามาช่วยแล้ว ทางเลือกอื่นในการเขียน Code เช่น สามารถเลือกเขียน Code ให้ทำ Advanced Filter แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาแสดงเช่นนี้เป็นต้นครับ Winking smile

6 thoughts on “การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA”

 1. ShowEmp คือชุดคำสั่งให้แสดงข้อมูลตามเงื่อนไขTarget คือเซลล์ที่ User กำลังทำงานส่งไฟล์ที่ลองทำเองแล้วไปที่ http://www.snasui.com/ จะช่วยดูให้ครับการใช้ VBA ในการดึงข้อมูลตามต้องการด้วยวิธีนี้ ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ VBA เพราะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเองได้หากความต้องการเปลี่ยนไป

 2. ลักษณะไฟล์ที่ทำจะ้หมือนของคุณเลยค่ะ คือ มี Sheet ข้อมูล และ อีก sheet คือเลือกตัวที่ต้องการจะ Print ก็เลยจะเลียนแบบของคุณ แต่ก็ Error ค่ะ

 3. อยากสอบถามค่ะต่อยอดจากตัวอย่างนะค่ะ ถ้าหยอดค่าให้แสดงข้อมูลแล้ว ให้มีปุ่มกด แล้ว แสดงออกมาเป้น Report ที่เป็น File Pdf ได้ไหมค่ะรบกวนไขข้อกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุรล่วงหน้าคะ

 4. แสดงเป็น Report PDF ก็ต้อง Save File เป็น PDF ครับ กรณี 2010 สามารถทำได้เลย ส่วน 2007 ลงไปคงต้องติดตั้ง Add-ins เพิ่มกรณีสอบถามปัญหา Excel ให้ถามที่ http://www.snasui.com/ ครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.