การเพิ่ม Developer Tab

ในการเขียน VBA หรือแม้แต่การใช้งาน Macro ควรเพิ่ม Developer Tab เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานเมนูต่าง ๆ อันได้แก่การเพิ่ม Button, TextBox, ComboBox, ListBox และอื่น ๆ รวมถึงการบันทึก Macro การยกเลิกการบันทึกและการเรียกใช้ Macro เป็นต้น ซึ่งวิธีการแสดง Tab Developer สามารถทำได้หลายวิธี ด้านล่างนี้เป็นวิธีหนึ่งของการแสดง Developer Tab

  1. คลิกขวาในตำแหน่งใด ๆ บน Ribbon จากนั้นเลือก Customize the Ribbon
  2. เลือก Customize Ribbon > Developer > OK
  3. แถบ Developer จะแสดงให้เห็นตามภาพด้านล่าง

กรณีมีปัญหาการใช้งาน Excel and VBA สามารถสอบถามได้ที่ snasui.com