Documentation

โปรแกรม Copy Sheets

โปรแกรม Copy Sheets เป็นไฟล์ Excel ที่ประกอบด้วยคำสั่ง VBA เพื่ออำนวยความสะดวกในคัดลอกชีตหลาย ๆ ชีตข้ามไฟล์พร้อมลบ Range Name จากชีตต้นทางออกไปด้วย ท่านที่ใช้ Excel มาระยะหนึ่งอาจจะเคยพบประเด็นที่เป็นปัญหาสำหรับการคัดลอกชีตข้ามไฟล์

snasui Tools for Excel

snasui Tools for Excel เป็น Add-ins เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานกับข้อมูล ลบสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เปิดไฟล์ไม่ขึ้น ไฟล์คำนวณนาน ทำงานช้า แสดงข้อมูลที่สำคัญเพื่อช่วยให้สามารถติดตามหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ

Scroll to Top