การบันทึกข้อมูลลง Database ด้วย VBA

⌨ ผู้ใช้งาน Excel ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาการนำข้อมูลไปจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลหรือ Database เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งานในภายหลัง ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลลง Database นั้นไม่สามารถทำได้ด้วยสูตร จำเป็นต้องพึ่งพา VBA เข้ามาจัดการ 😟

Video ด้านล่างนี้แสดงการนำข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกไปจัดเก็บไว้เป็น Database ด้วย VBA พร้อมทั้งให้หมายเลขลำดับรายการข้อมูลด้วย Code ไม่กี่บรรทัด รวมถึงวิธีการสร้างปุ่มกดเพื่อเรียกใช้งาน Procedure ที่เราเขียนไว้

Vidio แสดงการบันทึกข้อมูลง Database ด้วย VBA