การบันทึกข้อมูลลง Database ด้วย VBA

⌨ ผู้ใช้งาน Excel ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาการนำข้อมูลไปจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลหรือ Database เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำข้อมูลมาใช้งานในภายหลัง ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลลง Database นั้นไม่สามารถทำได้ด้วยสูตร จำเป็นต้องพึ่งพา VBA เข้ามาจัดการ ?

Video ด้านล่างนี้แสดงการนำข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกไปจัดเก็บไว้เป็น Database ด้วย VBA พร้อมทั้งให้หมายเลขลำดับรายการข้อมูลด้วย Code ไม่กี่บรรทัด รวมถึงวิธีการสร้างปุ่มกดเพื่อเรียกใช้งาน Procedure ที่เราเขียนไว้ โดย Code ที่ใช้จะมีดังนี้

Sub RecordData()
  With Sheets("Database")
    With .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
      If IsNumeric(.Offset(-1, -1)) Then
        .Offset(0, -1).Value = .Offset(-1, -1).Value + 1
      Else
        .Offset(0, -1).Value = 1
      End If
      .Resize(, 4).Value = Sheets("Form").Range("a2:d2").Value
    End With
  End With
End Sub

Vidio แสดงการบันทึกข้อมูลง Database ด้วย VBA

Scroll to Top