เมื่อ Vlookup แล้วได้ค่าผิดพลาด #N/A

😐 เมื่อ Vlookup แล้วได้ค่าผิดพลาด #N/A แสดงว่าค่าที่เรานำไป Lookup นั้นไม่มีอยู่ในคอลัมน์แรกของตารางที่เราใช้ในสูตร Vlookup

VDO ด้านล่างนี้อธิบายสาเหตุของปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหาก Vlookup แล้วได้ค่าผิดพลาด #N/A ซึ่งจะทำให้เราสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ง่าย เร็ว สะดวกต่อการทำงานเป็นอย่างมาก  😀

VDO แสดงสาเหตุและการแก้ไขปัญหา Vlookup แล้วเกิด #N/A