🔊 โปรดทราบ
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

ท่านใด้เค่ยใช้ line notify มั้งครับ มีปัญหาครับ

ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
kampanart
Member
Member
Posts: 32
Joined: Thu Jan 11, 2018 2:13 pm

ท่านใด้เค่ยใช้ line notify มั้งครับ มีปัญหาครับ

#1

Post by kampanart »

คือผมมี VBA Code ที่ใช้ Excel เป็นตัวส่งข้อความหรือรูป เข้า Line message แต่ผมติดปัญหาที่ผมต้องส่งข้อความไปพร้อมกับการแนบรูป ผมไม่อยากส่งข้อความไปด้วยครับ อยากส่งแค่รูปต้องปรับแก้ตรงไหนครับ

Sub Line01()
Dim URL As String
Dim sToken As String
Dim sFilepath As String
Dim nFile As Integer
Dim baBuffer() As Byte
Dim ssPostData1 As String
Dim ssPostData2 As String
Dim ssPostData3 As String
Dim Messagelength As Integer

Dim arr1() As Byte
Dim arr2() As Byte
Dim arr3() As Byte
Dim arr4() As Byte

Const STR_BOUNDARY As String = "------------------------058b4eeb7d99b4f6"
sToken = Sheets("Token").Range("B2") <<< Token
URL = "https://notify-api.line.me/api/notify"
sFilepath = Sheets("Token").Range("A25") <<<<รูปที่ 1
sFileName = GetFilenameFromPath(sFilepath)


ssPostData1 = vbCrLf & _
"--" & STR_BOUNDARY & vbCrLf & _
"Content-Disposition: form-data; name=" & """message""" & vbCrLf & vbCrLf

arr1 = StrConv(ssPostData1, vbFromUnicode)


arr2 = (" ") <<<<< ข้อความผมปล่อยให้เป็นค่าว่าง


ssPostData2 = vbCrLf & _
"--" & STR_BOUNDARY & vbCrLf & _
"Content-Disposition: form-data; name=" & """imageFile""" & "; filename=" & sFileName & vbCrLf & _
"Content-Type: image/jpng" & vbCrLf & vbCrLf

arr3 = StrConv(ssPostData2, vbFromUnicode)


nFile = FreeFile
Open sFilepath For Binary Access Read As nFile
If LOF(nFile) > 0 Then
ReDim baBuffer(0 To LOF(nFile) - 1) As Byte
Get nFile, , baBuffer
imagear = baBuffer
End If
Close nFile


arr4 = StrConv(vbCrLf & "--" & STR_BOUNDARY & "--" & vbCrLf, vbFromUnicode)

Dim arraytotal As Long
Dim sendarray() As Byte
arraytotal = UBound(arr1) + UBound(arr2) + UBound(arr3) + UBound(imagear) + UBound(arr4) + 4
ReDim sendarray(arraytotal)For i = 0 To UBound(arr1)
sendarray(i) = arr1(i)
Next


For i = 0 To UBound(arr2)
sendarray(UBound(arr1) + i + 1) = arr2(i)
Next

For i = 0 To UBound(arr3)
sendarray(UBound(arr1) + UBound(arr2) + i + 2) = arr3(i)
Next

For i = 0 To UBound(imagear)
sendarray(UBound(arr1) + UBound(arr2) + UBound(arr3) + i + 3) = imagear(i)
Next

For i = 0 To UBound(arr4)
sendarray(UBound(arr1) + UBound(arr2) + UBound(arr3) + UBound(imagear) + i + 4) = arr4(i)
Next

With CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")

.Open "POST", URL, 0

.SetRequestHeader "Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" & STR_BOUNDARY
.SetRequestHeader "Authorization", "Bearer " & sToken
.send sndar(sendarray)
Debug.Print .responseText
End With
End Sub
Public Function sndar(sendarray As Variant) As Byte()
sndar = sendarray
End Function
Public Function GetFilenameFromPath(ByVal strPath As String) As String
If Right$(strPath, 1) <> "\" And Len(strPath) > 0 Then
GetFilenameFromPath = GetFilenameFromPath(Left$(strPath, Len(strPath) - 1)) + Right$(strPath, 1)
End If
End Function
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28272
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Version: 2010, 365
Contact:

Re: ท่านใด้เค่ยใช้ line notify มั้งครับ มีปัญหาครับ

#2

Post by snasui »

:D ช่วยวาง Code ให้แสดงเป็น Code ดุตัวอย่างได้ที่กฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ

ไฟล์ที่แนบควรมีสภาพแวดล้อมตรงกับ Code ที่เขียน ไม่ว่าจะเป็นชื่อชีต ตำแหน่งเซลล์ที่จะใช้งานจริง ฯลฯ เพียงแต่ทำมาเป็นตัวอย่าง โดยเปลี่ยนข้อความสำคัญให้เป็นอย่างอื่นครับ
koker12
Member
Member
Posts: 6
Joined: Sun Jan 19, 2020 1:28 pm

Re: ท่านใด้เค่ยใช้ line notify มั้งครับ มีปัญหาครับ

#3

Post by koker12 »

ผมใช้ Code นี้ แล้วมันเป็นแบบนี้ครับ ต้องแก้ไขตรงไหนครับ
Untitled.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28272
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Version: 2010, 365
Contact:

Re: ท่านใด้เค่ยใช้ line notify มั้งครับ มีปัญหาครับ

#4

Post by snasui »

:D ตัวแปร arr2 ให้ใช้เหมือนต้นฉบับครับ
Post Reply