การหารายการเฉพาะที่ไม่ซ้ำ

สำหรับรายการที่ซ้ำ ๆ กัน เราสามารถที่หาเฉพาะที่ไม่ซ้ำได้มาใช้งานได้ครับ ซึ่งสามารถแจกแจงได้ 5 วิธีหลัก ๆ ตามด้านล่าง นั่นคือ

 1. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย PivotTable
 2. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Consolidation
 3. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Advanced Filter
 4. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Function
 5. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Remove Duplicates (Excel 2007 เป็นต้นไป)

โดยแต่ละวิธีที่นำเสนอนี้เป็นการประยุกต์เพื่อนำมาใช้หารายการที่ไม่ซ้ำเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถใช้วิธีการใด ๆ มาจัดการให้ได้ข้อมูลเฉพาะรายการที่ไม่ซ้ำได้โดยไม่ยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งโดยหน้าที่หลักของแต่ละวิธีอาจจะแตกต่างกันออกไป ภาพตัวอย่างตามด้านล่างจะแสดงขั้นตอนของแต่ละวิธีครับ

1. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วยการใช้ PivotTable

2007PivotUnique
ภาพ 1 การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย PivotTable

2. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Consolidation

2007Consounique
ภาพ 2 การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Consolidation

3. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Advanced Filter

2007AdvFilterUnique
ภาพ 3 การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Advanced Filter

4. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Function

2007FormulaUnique
ภาพ 4 การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Functions

ซึ่งสามารถสรุปสูตรได้ดังนี้

 1. สูตรที่ใช้นับว่ามีค่าที่ไม่ซ้ำกี่ค่า ที่ B1 คีย์
  =Sumproduct(1/Countif(A1:A10,A1:A10))
  Enter
 2. สูตรเพื่อ List รายการเฉพาะที่ไม่ซ้ำที่ B3 คีย์
  =If(Rows($B$3:B3)>$B$1,””,Index($A$2:$A$10,Small(If(Frequency(
  Match($A$2:$A$10,$A$2:$A$10,0),Row($A$2:$A$10)-Row($A$2)+1),
  Row($A$2:$A$10)-Row($A$2)+1),Rows($B$3:B3))))
  Crtl+Shift+Enter

สำหรับวิธีการหารายการที่ไม่ซ้ำด้วยสูตรนี้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นกรณีที่ข้อมูลไม่มากจนเกินไปและข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ Update อยู่เสมอโดยการเขียนสูตรในครั้งเดียว ไม่ต้องทำซ้ำ ๆ เหมือนวิธีการอื่น ๆ

5. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Remove Duplicates

2007RemoveDup
ภาพ 5 การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Remove Duplicates

Revised: January 28, 2017 at 19:28

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top