การ Paste Link แบบ Transpose

การคัดลอกแล้ววางแบบสลับแกน (Transpose) สำหรับข้อมูลที่เป็นการเชื่อมโยง (Link) มาจากพื้นที่อื่น จะทำให้การเชื่อมโยงนั้นแสดงผลไม่ถูกต้องตามข้อมูลเดิม หากจำเป็นจะต้องทำการวางแบบสลับแกน สามารถใช้การประยุกต์เข้ามาช่วยได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

  1. ทำการเปลี่ยนเครื่องหมาย = ให้เป็นเครื่องหมายอื่นเช่น # เพื่อไม่ให้เป็นสูตร
  2. คัดลอกแล้วไปวางยังเซลล์เป้าหมายแบบสลับแกน (Transpose)
  3. เปลี่ยนเครื่องหมาย # ในเซลล์เป้าหมายให้กลับมาเป็นเครื่องหมาย = เพื่อให้เป็นสูตร

ภาพตัวอย่างแสดงการ Paste Link แบบ Transpose

PasteTransposeLink
ภาพ 1 การ Paste Lnk แบบ Transpose

Revised: January 28, 2017 at 19:31

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top