การรวมข้อมูลหลายเงื่อนไขด้วย Sumif

เราสามารถรวมข้อมูลตามเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียวด้วยฟังก์ชั่น Sumif ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่คำนวณตามกรณีนี้ได้รวดเร็วที่สุดหรือหากเป็นการรวมหลายเงื่อนไขและแต่ละเงื่อนไขอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน เราสามารถใช้ Sumif+Sumif+Sumif+… ไปเรื่อย ๆ ได้ครับ แต่การบวกกันไปเรื่อย ๆ เช่นนี้คงไม่สะดวกหากมีหลาย ๆ เงื่อนไข

การใช้ Sumif เพื่อรวมข้อมูลหลายเงื่อนไข ทั้งสูตรไม่ยาวเกินไปเราสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับ Sum และ Sumproduct ได้ครับ

ยกตัวอย่างการรวมมูลค่าเฉพาะ 3 Product คือ A, B และ D โดยการประยุกต์ใช้ Sumif

กรณีที่ 1 ประยุกต์ใช้ร่วมกับ Sum

กรณีนี้เงื่อนไขทั้งหลายเราจะเขียนไว้ในเครื่องหมายปีกกาเพื่อให้เป็นค่าคงที่ Array การกดแป้นให้รับสูตรกดเพียง Enter ธรรมดา ดูตัวอย่างที่เซลล์ E2 ในภาพด้านล่างประกอบครับ

กรณีที่ 2 ประยุกต์ใช้ร่วมกับ Sum แบบ Array

กรณีนี้เงื่อนไขทั้งหลายเราจะเตรียมไว้ในที่ใดที่หนึ่ง สำหรับตัวอย่างนี้เราจะเตรียมไว้ที่ D2:D4 การกดแป้นให้รับสูตรกด 3 แป้นคือ Ctrl+Shift+Enter เนื่องจากเป็นสูตร Array ดูตัวอย่างที่เซลล์ E3 ในภาพด้านล่างประกอบครับ

กรณีที่ 3 ประยุกต์ใช้ร่วมกับ Sumproduct

SumifMultipleCriteria
ภาพ 1 การรวมข้อมูลหลายเงื่อนไขด้วย Sumif

กรณีนี้เงื่อนไขทั้งหลายเราจะเตรียมไว้ในที่ใดที่หนึ่ง สำหรับตัวอย่างนี้เราจะเตรียมไว้ที่ D2:D4 การกดแป้นให้รับสูตรกดเพียง Enter ธรรมดา เนื่องจาก Sumproduct เป็นสูตร Array โดยธรรมชาติดูตัวอย่างที่เซลล์ E4 ในภาพด้านล่างประกอบครับ

ข้อจำกัดของการใช้ฟังก์ชั่น Sumif ก็คือไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น Sumif กับไฟล์ต้นทางที่ถูกปิดไปแล้วได้ครับ กรณีนี้เงื่อนไขทั้งหลายเราจะเขียนไว้ในเครื่องหมายปีกกาเพื่อให้เป็นค่าคงที่ Array การกดแป้นให้รับสูตรกดเพียง Enter ธรรมดา ดูตัวอย่างที่เซลล์ E2 ในภาพด้านล่างประกอบครับ

Revised: January 28, 2017 at 16:52

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.