การนำข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวไปเรียงหลายคอลัมน์

สำหรับการนำข้อมูลที่เรียงข้อมูลในคอลัมน์เดียวไปเรียงใหม่ให้อยู่ในหลายคอลัมน์ โดยกำหนดได้ว่าแต่ละคอลัมน์มีข้อมูลเพียงกี่บรรทัดเราสามารถใช้สูตรมาจัดการได้ครับ

ตัวอย่างเช่นข้อมูลอยู่ที่ A2:A100 และต้องการเรียงใหม่ที่คอลัมน์ B เริ่มจาก B2 เป็นต้นไปโดยสามารถเลือกได้ว่าแต่ละคอลัมน์จะให้มีข้อมูลเพียงกี่บรรทัด

สามารถทำได้ดังนี้

 1. ที่เซลล์ B1 ทำ Validation เพื่อเลือกจำนวนบรรทัดที่ต้องการ
 2. ที่เซลล์ B2 คีย์สูตรเพื่อจัดเรียงข้อมูลใหม่
  =IF(ROWS(B$2:B2)>$B$1,"",IFERROR(INDEX($A$2:$A$100,
  ROWS(B$2:B2)+($B$1*(COLUMNS($B2:B2)-1))),"")

  Enter > Copy ไปด้านขวาและลงด้านล่างตามต้องการสูตรข้างต้นใช้กับ Excel Version 2007 เป็นต้นไป ส่วน Excel 2003 สามารถใช้สูตรตามด้านล่างครับ
  =IF(OR(ROWS(B$2:B2)>$B$1,ROWS(B$2:B2)+($B$1*(COLUMNS($B2:B2)-1))
  >COUNTA($A$2:$A$100)),"",INDEX($A$2:$A$100,
  ROWS(B$2:B2)+($B$1*(COLUMNS($B2:B2)-1))))

  Enter > Copy ไปทางด้านขวาและลงด้านล่าง

ภาพประกอบการนำข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวไปเรียงหลายคอลัมน์

ReArrangeDataFromOneToManyComumn
ภาพ 1 การนำข้อมูลในคอลัมน์เดียวไปเรียงหลายคอลัมน์

Revised: February 09, 2017 at 05:54

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top