การค้นหาตัวเลขทะเบียนรถที่ถูกโฉลก

สำหรับท่านที่ต้องการเลือกเลขทะเบียนรถเองโดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือก ยกตัวอย่างเช่นต้องการให้

 1. ให้รวมตัวเลขทุกตัวแล้วได้ค่าเป็น 9, 18, 27 หรือ 36
 2. สามารถคัดชุดที่มีตัวเลขที่ไม่ต้องการออกไปได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นไม่รวมตัวเลขที่มีค่าต่อไปนี้ 0, 3, 7, 8

การหาค่าดังกล่าวสามารถใช้สูตรหรือ VBA มาคำนวณได้ครับ

กรณีใช้สูตรในการคำนวณมีวิธีการดังนี้

 1. เปิดสมุดงานใหม่แล้วเลือกชีทว่าง
 2. ที่ A1 คีย์ No. และ ที่ B1 คีย์ Select เพื่อเป็นชื่อ Field
 3. ที่ A2 คีย์ Row()-1 > Copy ลงด้านล่างตามต้องการ
 4. ที่ B2 คีย์สูตร
  =IF(MIN(LEN(SUBSTITUTE(A2,{0,3,7,8},"")))<LEN(A2),"",IF(ISNUMBER(MATCH(SUM(MID(A2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))),1)+0),{9,18,27,36},0)),SUM(MID(A2,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2))),1)+0),""))
  Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง
กรณีใช้ VBA ในการคำนวณมีวิธีการดังนี้
 1. กดแป้น Alt+11 เพื่อเปิดหน้าต่าง VBE
 2. คลิกเมนู Insert > Module
 3. Copy Code ด้านล่างไปวาง
Sub ListNum()
  Dim i As Integer, bln As Boolean
  Dim c As Integer, j As Integer
  Dim a As String, s As Integer
  For i = 1 To 9999
    bln = False
    s = 0
    For j = 1 To Len(CStr(i))
      a = Mid(i, j, 1)
      Select Case a
        Case 0, 3, 7, 8
          bln = True
          Exit For
        Case Else
          s = s + a
      End Select
    Next j
    If bln = False Then
      Select Case s
        Case 9, 18, 27, 36
          c = c + 1
          Cells(c + 1, 1) = i
      End Select
    End If
  Next i
End Sub
 1. กดแป้น Alt+Q เพื่อกลับมายังโปรแกรม Excel
 2. กดแป้น Alt+F8 > เลือก ListNum > Run
 3. โปรแกรมจะทำการ Run ตัวเลขมาให้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ

ภาพตัวอย่างการใช้งาน

ListNum
ภาพ 1 การ Run Code

Revised: January 29, 2017 at 07:11

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top