เมนูด่วน-เรื่องทั่ว ๆ ไปเกียวกับ Excel 2003

Light bulbการเปิดไฟล์สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่ StandardToolbar คลิกปุ่ม Open
 2. ไปที่เมนู File เลือกเมนูย่อย Open
 3. กดแป้น Ctrl+O

Light bulbการ Save ไฟล์สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่ Standard Toolbar คลิกปุ่ม Save
 2. ไปที่เมนู File> เลือกเมนูย่อย Save
 3. กดแป้น Ctrl+S

Light bulbการ Save ไฟล์เป็นต่าง Format ต่างตำแหน่งที่ตั้ง ต่างชื่อสามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่เมนู File คลิกเมนูย่อย Save as
 2. เลือก Folder ที่ต้องการเก็บข้อมูล
 3. ในกล่อง Filename ลบชื่อเดิมออก หรือคีย์ทับข้อมูลเดิมในชื่อที่ต้องการ
 4. คลิกเลือก Save as type เป็นรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ เช่นเป็น Text ก็เลือกเป็น .txt
 5. คลิก Save

Light bulbกำหนด Properties ให้กับไฟล์

 1. ไปที่เมนู File เลือกเมนูย่อย Properties
 2. ที่แถบ Summary กรอกข้อมูลในกล่องต่าง ๆ ตามต้องการ
 3. ที่แถบ Customเลือกรายการที่ต้องการกำหนดค่า คีย์ค่าที่ต้องการลงในกล่อง Value คลิก Add

Light bulbเลือกย้าย Sheet

 1. คลิกเมาส์เลือก Sheet ที่ด้านล่างซ้ายของโปรแกรมตามต้องการ
 2. คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์

Light bulbการ Copy Sheet

 1. กดแป้น Ctrl ค้างไว้
 2. คลิกเลือก Sheet แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์

Light bulbการเลือกเซลล์

 1. การเลือกเซลล์ที่ติดกันให้ลากเมาส์คลุมพื้นที่ตามต้องการ
 2. การเลือกเซลล์ที่ไม่ติดกันให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกเซลล์หรือคลุมช่วงเซลล์ตามต้องการ

Light bulbการเลือกบรรทัดหรือคอลัมน์

 1. ให้คลิกหัวคอลัมน์หรือหัวแถวแล้วลากไปยังหัวแถวหรือหัวคอลัมน์ที่ต้องการ
 2. การเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์ที่ไม่ติดกันให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกหรือลากคลุมหัวแถวที่ต้องการ

Light bulbการสร้างไฟล์ใหม่สามารถทำได้ดังนี้

 1. ที่ StandardToolbar คลิกปุ่ม New
 2. ไปที่เมนู File เลือกเมนูย่อย New
 3. กดแป้น Ctrl+N

Light bulbการกรอกข้อมูลแล้วให้ Cursor อยู่ที่เดิม, การเติมข้อมูลที่เหมือน ๆ กันหลาย ๆ เซลล์

 • หลังจากคีย์ข้อมูลแล้วให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดแป้น Enter จะทำให้ Cursor อยู่ในตำแหน่งเซลล์เดิม สามารถประยุกต์ใช้กับการคีย์ข้อมูลเหมือน ๆ กันหลาย ๆ เซลล์ โดยเลือกเซลล์ที่ต้องการคีย์ข้อมูลที่เหมือน ๆ กันไว้ก่อน จากนั้นคีย์ข้อมูลที่เซลล์แรก คีย์เสร็จแล้วกดแป้น Ctrl+Enter จะเป็นการเติมข้อมูลเดียวกันทุกเซลล์ที่เลือกไว้

Light bulbการค้นหาข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้

 1. ข้าเมนู Edit คลิก Find หรือกดปุ่ม Ctrl+F
 2. ในกล่อง Find what: คีย์ค่าที่ต้องการค้นหา จากนั้นคลิก Next เพื่อหาค่าถัดไป หรือคลิก Find all เพื่อหาค่าทั้งหมด

Light bulbการเลือกค่าที่ได้จากการค้นหาทั้งหมด

 • หลังจากค้นหาค่าที่ต้องการได้แล้ว การเลือกข้อมูลทั้งหมดสามารถคลิกลงไปในค่าใด ๆ ที่ได้จากกล่องแล้วกดแป้น Ctrl+A แล้วกดปุ่ม จะเป็นการเลือกข้อมูลที่ได้จากการค้นหาทั้งหมดในคราวเดียว จากนั้นกดปุ่ม Close เพื่อกลับไปยังหน้าจอที่กำลังดำเนินการ
Revised: January 28, 2017 at 13:08

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top