Index

ฟังก์ชั่น Index เป็นการนำข้อมูลในช่วงข้อมูลเป้าหมายมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นตาราง เราสามารถกำหนดได้ว่าให้นำตำแหน่งใดในแนวบรรทัดและตำแหน่งใดในแนวคอลัมน์ของตารางนั้นมาแสดง หากช่วงข้อมูลเป้าหมายเป็นคอลัมน์เดียวหรือบรรทัดเดียวก็ให้กำหนดลำดับที่ของข้อมูลในแนวคอลัมน์หรือแนวบรรทัดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ปกติแล้วเราจะใช้ Index ร่วมกับฟังก์ชั่น Match โดยใช้ Match เป็นตัวช่วยแสดงลำดับที่ของข้อมูลในแนวคอลัมน์และหรือในแนวบรรทัด จึงควรศึกษา Index ร่วมกับ Match เพื่อจะใช้งานร่วมกันในการแสดงข้อมูลตามต้องการ

Video ด้านล่างนี้อธิบายการใช้งานฟังก์ชั่น Index ร่วมกับฟังก์ชั่น Match ทั้งในลักษณะการใช้งานตามปกติและการประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงให้เห็นความสามารถอันหลากหลายของฟังก์ชั่น Index และ Match ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานได้อย่างมาก

Video แสดงการใช้งานฟังก์ชั่น Index

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ Video ได้ที่ Example file

ศึกษาฟังก์ชั่น Index เพิ่มเติมได้ที่ Index กรณีมีปัญหาการใช้งาน Excel และ VBA สามารถสอบถามได้ที่ snasui.com ครับ ?