ฟังก์ชั่น Count, Counta, Countif, Sumif และ Match

? ฟังก์ชั่นพื้นฐานสำหรับการใช้งาน Excel ที่ใช้บ่อยและสามารถจัดการงานของเราให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มฟังก์ชั่นในจำนวนนั้นได้แก่ Count, Counta, Countif, Sumif และ Match โดย Count จะใช้นับตัวเลข Counta จะนับทุกค่ายกเว้นเซลล์ว่าง Countif จะเป็นการนับตามเงื่อนไขที่กำหนด Sumif จะเป็นการรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่วน Match จะเป็นการค้นหาและให้คำตอบเป็นตัวเลขลำดับที่ที่พบรายการ ?

Video ด้านล่างนี้ได้อธิบายความหมายของแต่ละฟังก์ชั่นข้างต้น พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะกับทุกสาขาอาชีพ

Video แสดงการใช้ Count, Counta, Countif, Sumif และ Match