Page 1 of 1

วิธีการตั้งและการตอบกระทู้

Posted: Tue Jun 14, 2011 11:32 pm
by snasui
:D เนื่องจากพบว่าหลายท่านมีปัญหากับการตั้งกระทู้ ผมจึงจับภาพหน้าจอตาม Theme ปัจจุบันมาอธิบายถึงวิธีการตั้งและตอบกระทู้มาเพื่อสะดวกต่อการใช้งานตามด้านล่างครับ

:idea: การตั้งกระทู้


:idea: การตอบกระทู้