:D snasui.com ยินดีต้อนรับ :D
ยินดีต้อนรับสู่กระดานถามตอบ Excel and VBA และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกท่าน มีไฟล์แนบมหาศาล ช่วยให้ท่านค้นหาและติดตามศึกษาได้โดยง่าย :thup: สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ระบุ Version ของ Excel ที่ใช้งานจริง สามารถทำตาม Link นี้เพื่อจะได้รับคำตอบที่ตรงกับ Version ของท่านครับ :arrow: ระบุ Version ของ Excel
:!: โปรดทราบ :!:
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ :arrow: สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ :roll:
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ :arrow: Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ :arrow: Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ :arrow: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ :arrow: ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ :arrow: วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ :arrow: จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ :arrow: กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

ส่งไฟล์ jpg ผ่านไลน์ด้วย vba

ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Access and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
treethep8@gmail.com
Member
Member
Posts: 1
Joined: Mon Jan 03, 2022 10:05 am
Excel Ver: 365

ส่งไฟล์ jpg ผ่านไลน์ด้วย vba

#1

Post by treethep8@gmail.com »

ผมลองนำ vba code จากเวบนี้ไปลองส่งไฟล์งานด้วยการใช้ผ่าน msaccess2013 แต่ไม่สามารถส่งได้ ตัวอย่าง code
Sub Line01()
Dim URL As String
Dim sToken As String
Dim sFilepath As String
Dim nFile As Integer
Dim baBuffer() As Byte
Dim ssPostData1 As String
Dim ssPostData2 As String
Dim ssPostData3 As String
Dim Messagelength As Integer

Dim arr1() As Byte
Dim arr2() As Byte
Dim arr3() As Byte
Dim arr4() As Byte

Const STR_BOUNDARY As String = "------------------------058b4eeb7d99b4f6"
sToken = "" ' <<< Token
URL = "https://notify-api.line.me/api/notify"
sFilepath = "d:\img7.jpg"
sFileName = GetFilenameFromPath(sFilepath)


ssPostData1 = vbCrLf & _
"--" & STR_BOUNDARY & vbCrLf & _
"Content-Disposition: form-data; name=" & """message""" & vbCrLf & vbCrLf

arr1 = StrConv(ssPostData1, vbFromUnicode)


arr2 = (" ")


ssPostData2 = vbCrLf & _
"--" & STR_BOUNDARY & vbCrLf & _
"Content-Disposition: form-data; name=" & """imageFile""" & "; filename=" & sFileName & vbCrLf & _
"Content-Type: image/jpng" & vbCrLf & vbCrLf

arr3 = StrConv(ssPostData2, vbFromUnicode)


nFile = FreeFile
Open sFilepath For Binary Access Read As nFile
If LOF(nFile) > 0 Then
ReDim baBuffer(0 To LOF(nFile) - 1) As Byte
Get nFile, , baBuffer
imagear = baBuffer
End If
Close nFile


arr4 = StrConv(vbCrLf & "--" & STR_BOUNDARY & "--" & vbCrLf, vbFromUnicode)

Dim arraytotal As Long
Dim sendarray() As Byte
arraytotal = UBound(arr1) + UBound(arr2) + UBound(arr3) + UBound(imagear) + UBound(arr4) + 4
ReDim sendarray(arraytotal)

For I = 0 To UBound(arr1)
sendarray(I) = arr1(I)
Next


For I = 0 To UBound(arr2)
sendarray(UBound(arr1) + I + 1) = arr2(I)
Next

For I = 0 To UBound(arr3)
sendarray(UBound(arr1) + UBound(arr2) + I + 2) = arr3(I)
Next

For I = 0 To UBound(imagear)
sendarray(UBound(arr1) + UBound(arr2) + UBound(arr3) + I + 3) = imagear(I)
Next

For I = 0 To UBound(arr4)
sendarray(UBound(arr1) + UBound(arr2) + UBound(arr3) + UBound(imagear) + I + 4) = arr4(I)
Next

With CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")

.Open "POST", URL, 0

.setRequestHeader "Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" & STR_BOUNDARY
.setRequestHeader "Authorization", "Bearer " & sToken
.send sndar(sendarray)
Debug.Print .responseText
End With
เกิด error ที่บรรทัดนี้ข้อความว่า type mismatch ครับแก้ไขอย่างไรครับ

arraytotal = UBound(arr1) + UBound(arr2) + UBound(arr3) + UBound(imagear) + UBound(arr4) + 4
End Sub
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 30698
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ส่งไฟล์ jpg ผ่านไลน์ด้วย vba

#2

Post by snasui »

:D ดูตัวอย่าง Code ได้ตาม Link นี้ครับ https://www.snasui.com/viewtopic.php?p=98804#p98804
treethep
Member
Member
Posts: 1
Joined: Thu Jan 13, 2022 4:05 pm
Excel Ver: 365

Re: ส่งไฟล์ jpg ผ่านไลน์ด้วย vba

#3

Post by treethep »

ถ้าเป็นไฟล์ pdf จะส่งได้ไหมครับ ผมลองโค้ดแล้วไม่สามรถส่งได้ครับ
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 30698
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ส่งไฟล์ jpg ผ่านไลน์ด้วย vba

#4

Post by snasui »

:D คิดว่า LINE ยังไม่รองรับการทำเช่นนั้นครับ https://www.line-community.me/en/questi ... 02cd978e23
Post Reply