VBA Excel – Variable and Data Type

💻 การเขียนโปรแกรมควบคุม Excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ ก็ตาม สิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้คือ Variable and Data Type คือตัวแปรและประเภทข้อมูลของตัวแปรนั้น จะเป็นการกล่าวถึงประเภทของข้อมูลและการใช้งาน Memory ของแต่ละตัวแปร การกำหนดตัวแปรมีประโยชน์มหาศาลในทางการเขียนโปรแกรม จะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถบริหารจัดการการใช้ Memory เพื่อไม่ให้ใช้ Memory เกินความจำเป็นจนกระทั่งไม่พอใช้

Video ด้านล่างนี้เป็นการอธิบายถึงการใช้งานตัวแปรและประเภทข้อมูลของตัวแปรแต่ละประเภทในการเขียนโปรแกรมด้วย VBA ควบคุม Excel โดยได้แสดงให้เห็นถึงการประกาศตัวแปร การกำหนดค่าตัวแปรที่จำเป็น การรับค่าของตัวแปรชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดเป็นคนละ Data Type เพื่อให้มีความเข้าใจละสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมในลำดับสูง ๆ ขึ้นไป 📗

Video อธิบาย Variable and Data Type

กรณีมีปัญหาการใช้งาน Excel and VBA สามารถสอบถามได้ที่ Excel Forum