Text to Columns, Import Data และ PivotTable

📊 ข้อมูลในลักษณะที่ไม่พร้อมที่จะนำไปใช้งานในทันทีเช่น ข้อมูลที่เชื่อมกันด้วยอักขระต่าง ๆ และอยู่ในคอลัมน์เดียวแทนที่จะแยกออกเป็นหลายคอลัมน์ หรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่จัดเป็นข้อความ หรือข้อมูลที่เป็นวันที่แต่ถูกจัดรูปแบบเป็นข้อความ เป็นต้น ข้อมูลลักษณะเช่นนี้จำเป็นจะต้องมีการจัดการเสียก่อนจึงจะนำไปใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ทันกับความต้องการ

Video ด้านล่างนี้เป็นการสาธิตการแบ่งข้อมูลที่เชื่อมกันอยู่ในคอลัมน์เดียวแยกเป็นหลายคอลัมน์ การดึงข้อมูลมาจากแหล่งอื่น รวมถึงการเตรียมข้อมูลและการทำรายงานด้วย PivotTable ซึ่งเป็นรายงานหลายมิติ สามารถทีจะพลิกแกนเพื่อสลับมุมมองได้หลากหลาย สรุปเป็นรายงานในมิติต่าง ๆ ตลอดจนใช้เพื่อวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 👍

Video แสดง Text to Columns, Import Data และ PivotTable