Tag Archives: Unique

นำข้อมูลจากหลายชีตมาเรียงใหม่เฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำ

💥 Excel มีเครื่องมือสำหรับการนำเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำมาแสดงคือ Data > Remove Duplicates แต่จะทำเช่นนี้ได้ข้อมูลจะต้องอยู่ในชีตเดียวกันเท่านั้น หากข้อมูลอยู่ในหลาย ๆ ชีต แต่ละชีตมีหลายตำแหน่ง จะไม่สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้จัดการได้ในทันที จำเป็นต้องใช้ VBA เข้ามาจัดการ 🙂

การหา Unique Value จากค่าที่ได้จากการกรอง

สำหรับการหาค่า Unique Value เราสามารถหาได้จากหลาย ๆ วิธีตาม Link นี้ครับ การหารายการเฉพาะที่ไม่ซ้ำ แต่หากเป็นการหาค่าที่ไม่ซ้ำจากรายการที่ได้จากการกรองต้องพึ่งสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ยกตัวอย่างมีข้อมูลอยู่ที่ A2:B10 หลังจากกรองแล้วให้นับเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำ

การหารายการเฉพาะที่ไม่ซ้ำ

สำหรับรายการที่ซ้ำ ๆ กัน เราสามารถที่หาเฉพาะที่ไม่ซ้ำได้มาใช้งานได้ครับ ซึ่งสามารถแจกแจงได้ 5 วิธีหลัก ๆ ตามด้านล่าง นั่นคือ การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย PivotTable การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Consolidation การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Advanced Filter การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Function การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Remove Duplicates (Excel 2007 เป็นต้นไป) โดยแต่ละวิธีที่นำเสนอนี้เป็นการประยุกต์เพื่อนำมาใช้หารายการที่ไม่ซ้ำเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถใช้วิธีการใด ๆ มาจัดการให้ได้ข้อมูลเฉพาะรายการที่ไม่ซ้ำได้โดยไม่ยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งโดยหน้าที่หลักของแต่ละวิธีอาจจะแตกต่างกันออกไป ภาพตัวอย่างตามด้านล่างจะแสดงขั้นตอนของแต่ละวิธีครับ 1. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วยการใช้ PivotTable 2. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Consolidation 3. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Advanced

การแสดงรายการโดยไม่รวมค่าที่ซ้ำ

กรณีที่เรามีข้อมูลซึ่งประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกันจำนวนมาก หากต้องการที่จะให้โปรแกรมแสดงรายการทั้งหมดโดยไม่รวมค่าที่ซ้ำ สามารถใช้ Advanced Filter ทำได้ดังนี้