Tag Archives: Transpose

การค้นหาบางอักขระในข้อความ

สำหรับการค้นหาบางอักขระในข้อความ โดยไม่คำนึงถึงว่าอักขระนั้นจะมีจำนวนเท่าใดและอยู่ส่วนใดของข้อความ เราสามารถใช้สูตรมาช่วยค้นหาได้ครับ ยกตัวอย่างเช่น มีรายชื่อตัวยาอยู่ในช่วงเซลล์ A2:A10 ต้องการคีย์ค้นหาในเซลล์ C2 แค่บางอักขระแล้วให้แสดงรายชื่อตัวยาออกมาในเซลล์ D2 เป็นต้นไป เราสามารถเขียนสูตร

การแสดงรายการซ้ำตามจำนวนที่กำหนด

เราสามารถลบรายการซ้ำ ๆ ออกไปให้เหลือเพียงรายการที่ไม่ซ้ำได้หลายวิธีตาม Link นี้ครับ การหาเฉพาะรายการที่ไม่ซ้ำ และเมื่อเราจำเป็นต้องนำรายการที่ไม่ซ้ำกันนั้นมาแจกแจงให้แสดงแบบซ้ำ ๆ โดยระบุว่าแต่ละค่าซ้ำกันกี่ครั้งแล้วทำการสร้างรายการขึ้นมาใหม่ก็สามารถทำได้ด้วยสูตรครับ

การ Paste Link แบบ Transpose

การคัดลอกแล้ววางแบบสลับแกน (Transpose) สำหรับข้อมูลที่เป็นการเชื่อมโยง (Link) มาจากพื้นที่อื่น จะทำให้การเชื่อมโยงนั้นแสดงผลไม่ถูกต้องตามข้อมูลเดิม หากจำเป็นจะต้องทำการวางแบบสลับแกน สามารถใช้การประยุกต์เข้ามาช่วยได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ ทำการเปลี่ยนเครื่องหมาย = ให้เป็นเครื่องหมายอื่นเช่น #