Tag Archives: Rand

การสุ่มแบบแบ่งเป็นกลุ่มและแต่ละกลุ่มสุ่มมาไม่เท่ากัน

กรณีที่ต้องการสุ่มกลุ่มข้อมูล โดยแต่ละกลุ่มต้องการให้สุ่มมาไม่เท่ากันนั้น สามารถใช้สูตรในการจัดการได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ A1:B19 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ A, B, C แต่ละสมาชิกกลุ่มมีมูลค่ากำกับตามภาพด้านล่าง ต้องการสุ่มโดย สุ่ม A มา 1 ค่า สุ่ม B มา 2 ค่า สุ่ม C มา 3 ค่า

การสุ่มแบบคัดออก

การสุ่มข้อมูลแบบคัดออกนี้ สามารถนำไปใช้ในการแจกรางวัล ผู้ที่ได้รางวัลแล้วจะถูกคัดออกไม่นำมาสุ่มต่อ ปกติจะเป็นการสุ่มขึ้นมาเป็นครั้ง ๆ ไป ไม่ได้สุ่มขึ้นมาพร้อมกันแบบหลาย ๆ คน การทำเช่นนั้นต้องอาศัย VBA มาช่วยในการสุ่มครับ โดยมีวิธีการคือ เตรียมชีทรายชื่อที่ต้องการสุ่มสมมุติชื่อชีท Names

การสุ่มโดยไม่เอาค่าซ้ำอย่างง่าย

โปรแกรม Excel สามารถประยุกต์ให้สุ่มค่าที่ไม่ซ้ำได้ ซึ่งประโยชน์อาจนำไปใช้ในกรณีของการจับสลากผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล หรือเล่นเกมส์ เป็นต้น สมมุติมีรายชื่อตั้งแต่ A2:A20 และเราต้องการเลือกมา 10 ชื่อโดยไม่ให้ซ้ำ ให้ผลลัพธ์อยู่ในเซลล์ D2:D11