Tag Archives: Join

Join String

😉 แม้ Excel จะมีฟังก์ชั่นสำหรับการใช้งานมากมาย ซึ่ง ณ ปัจจุบันรวม ๆ แล้วเกิน 4 ร้อยฟังก์ชั่น แต่ก็ยังไม่เพียงพอแก่การใช้ในบางงาน หรือบางฟังก์ชั่นเริ่มนำมาใช้ใน Version ใหม่ ๆ ทำให้ผู้ใช้งาน Excel Version เก่า ๆ ต้องเขียนฟังก์ชั่นขึ้นมาใช้เองเพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน 😅

ฟังก์ชันการเชื่อมข้อมูล

ปกติการเชื่อมข้อมูลเราสามารถใช้เครื่องหมาย & หรือฟังก์ชัน Concatenate มาช่วยได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการเชื่อมข้อมูลที่อยู่ในช่วงเซลล์ A1:A5 เราสามารถเขียนสูตรได้ดังต่อไปนี้ =A1&A2&A3&A4&A5 =Concatenate(A1,A2,A3,A4,A5) กรณีที่มีเซลล์จำนวนมาก

การเติมค่าที่คีย์เป็นช่วงให้แสดงทุกรายการด้วย VBA

กรณีที่มีการคีย์ค่าเป็นช่วงแล้วต้องการให้แสดงทุกรายการในช่วงนั้น ๆ คงต้องพึ่งพา VBA ในการจัดการครับ ยกตัวอย่างเช่น ตามภาพด้านล่าง ค่าในช่วง A2:A5 จะมีการคีย์แบบช่วง และที่ B2:B5 คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการ ภาพประกอบค่าที่คีย์เป็นช่วงและผลลัพธ์ที่ต้องการ