Tag Archives: Code

Text Functions

🔥 Text Functions คือกลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในการจัดการข้อความ เช่นการตัดคำ การนับ การเปลี่ยนแทนค่าเดิมเป็นค่าใหม่ การนับจำนวนอักขระ การแสดงเป็นอักษรตัวใหญ่ แสดงเป็นอักษรตัวเล็ก การ Clean หรือลบอักขระที่เกินจำเป็นเช่นค่าที่ไม่สามารถแสดงทาง

การนำข้อมูลมาเชื่อมต่อกันโดยดูตามสี

ใน Microsoft Excel ไม่มีฟังก์ชั่นสำหรับการ List รายการโดยดูสีที่เข้าเงื่อนไข หากจะทำเช่นนั้นต้องอาศัย Add-ins เช่น Morefunc (Support Excel 2007 ลงไป) หรือ VBA เข้ามาจัดการ และเนื่องจากว่าการใช้ Morefunc ไม่ Support กับ Excel ทุกรุ่น

การจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือตรงกันข้ามด้วยสูตร

สำหรับการจัดเรียงข้อมูลด้วยสูตรนั้น ประโยชน์ที่ได้คือสามารถลดเวลาในการจัดเรียงข้อมูลกรณีที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเรียงอัตโนมัติตามที่ต้องการ ไม่ต้องทำการจัดเรียงเองทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แต่สูตรที่ใช้เรียงข้อมูลนั้น