Tag Archives: Calculation

ทำไม Excel ไม่คำนวณผลลัพธ์

เป็นปัญหาที่พบกันบ่อย ๆ ครับว่าเมื่อ Copy สูตรมาแล้วโปรแกรมไม่แสดงผลที่ถูกต้อง คือแสดงผลลัพธ์ที่เหมือนกันกับเซลล์ที่เรา Copy มา ซึ่งที่จริงแล้วควรแสดงผลต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้นั้นมี 3 สาเหตุหลักครับ สาเหตุแรก เนื่องจากเราไปกำหนดให้เป็นการคำนวณแบบ Manual อาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

ลำดับการคำนวณใน Excel

ตัวดำเนินการในการคำนวณ การทราบถึงตัวดำเนินการและลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการที่ใช้ในการคำนวณของ Excel จะทำให้เราใช้ฟังก์ชั่นและสูตรด้วยความเข้าใจ สามารถที่จะลดความยาวของสูตรหรือฟังก์ชั่นได้ เช่น ลดวงเล็บให้เหลือเท่าที่จำเป็น เป็นต้น ตัวดำเนินการเป็น ตัวกำหนดรูปแบบของการคำนวณ

การสั่งให้คำนวณแผ่นงานหรือสมุดงาน

ในการสั่งให้ Excel ทำการคำนวณสามารถใช้ Shortcut ดังข้างล่างนี้ กด F9 จะทำการคำนวณสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการคำนวณครั้งสุดท้ายในสมุดงานที่เปิดอยู่ทั้งหมด ถ้าสมุดงานถูกตั้งค่าเป็นการคำนวณอัตโนมัติ ก็ไม่จำเป็นต้องกดเป็น F9 เพื่อคำนวณ กด SHIFT+F9 จะทำการคำนวณสูตร