Tag Archives: Average

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ใช้บ่อย

 การใช้งานพื้นฐานทั่วไปจะมีการใช้งานบ่อย ๆ อยู่จำนวนหนึ่งไม่กี่ฟังก์ชั่นตามที่เรียบเรียงมาด้านล่างครับ ซึ่งเราควรจะศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการใช้งานแบบประยุกต์ต่อไป หากเราเข้าใจการใช้งานฟังก์ชั่นพวกนี้แล้ว จะช่วยให้การทำงานกับ Excel ที่ต้องการการคำนวณหาคำตอบ

คำแนะนำการใช้งาน Excel สำหรับผู้เริ่มต้น

โปรแกรม Microsoft Excel นับเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูงและยืดหยุ่นต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าผู้เริ่มต้นหรือผู้เชี่ยวชาญในระดับใด ๆ ก็ตามก็สามารถใช้ประโยชน์จาก Microsoft Excel ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่างานเล็ก ๆ เช่นเก็บข้อมูลส่วนตัว หรืองานใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๆ

การคำนวณโดยระบุกลุ่มข้อมูลจากข้อมูลทั้งหมด

กรณีการคำนวณเฉพาะกลุ่มข้อมูลที่กำหนดเช่น 10 ค่าสุดท้าย หรือ 5 ค่าสุดท้ายหรือกลุ่มข้อมูลช่วงใด ๆ ของข้อมูลทั้งหมดคงไม่เป็นเรื่องยากหากว่าไม่มีเซลล์ว่างคั่นระหว่างข้อมูล แต่หากข้อมูลไม่เป็นระเบียบโดยมีการเว้นว่างไว้ด้วย การคำนวณโดยระบุจำนวนค่า