Tag Archives: Advanced Filter

Advanced Filter

📥 ความสามารถอันชาญฉลาดของ Excel ประการหนึ่งคือสามารถที่จะกรองข้อมูลหลายเงื่อนไขแบบซับซ้อนได้ตามต้องการ ความสามารถนั้นเรียกว่า Advanced Filter เข้าผ่านเมนู Data > Advanced โดยสามารถที่จะกรองข้อมูล

การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA

ตัวอย่างการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการใช้ VBA ในการจัดการ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีครับ โดยมีฐานข้อมูลพนักงานอยู่ที่ชีท Database ส่วนชีท Report จะเป็นการดึงรายชื่อของพนักงานมาแสดงตามแผนกที่เลือกในเซลล์ E2 ของชีท Report

การหารายการเฉพาะที่ไม่ซ้ำ

สำหรับรายการที่ซ้ำ ๆ กัน เราสามารถที่หาเฉพาะที่ไม่ซ้ำได้มาใช้งานได้ครับ ซึ่งสามารถแจกแจงได้ 5 วิธีหลัก ๆ ตามด้านล่าง นั่นคือ การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย PivotTable การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Consolidation การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Advanced Filter การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Function การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Remove Duplicates (Excel 2007 เป็นต้นไป) โดยแต่ละวิธีที่นำเสนอนี้เป็นการประยุกต์เพื่อนำมาใช้หารายการที่ไม่ซ้ำเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถใช้วิธีการใด ๆ มาจัดการให้ได้ข้อมูลเฉพาะรายการที่ไม่ซ้ำได้โดยไม่ยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งโดยหน้าที่หลักของแต่ละวิธีอาจจะแตกต่างกันออกไป ภาพตัวอย่างตามด้านล่างจะแสดงขั้นตอนของแต่ละวิธีครับ 1. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วยการใช้ PivotTable 2. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Consolidation 3. การหารายการที่ไม่ซ้ำด้วย Advanced

การแสดงรายการโดยไม่รวมค่าที่ซ้ำ

กรณีที่เรามีข้อมูลซึ่งประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกันจำนวนมาก หากต้องการที่จะให้โปรแกรมแสดงรายการทั้งหมดโดยไม่รวมค่าที่ซ้ำ สามารถใช้ Advanced Filter ทำได้ดังนี้