การกระจายข้อมูลออกเป็นหลายชีตด้วย VBA

📘 เราสามารถนำข้อมูลในชีตเดียวกันไปแสดงหลาย ๆ ชีตได้หลายวิธี เช่น ด้วยสูตร ด้วย PivotTable แต่ทั้งสองวิธีจะมีปัญหากับการเพิ่มลดข้อมูล เพราะไม่สามารถที่จะเพิ่มลดชีตได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการให้มีการเพิ่มลดชีตได้อย่างอัตโนมัติจำเป็นต้องพึ่งพา VBA 😄

Video ด้านล่างนี้เป็นการเขียนโปรแกรมด้วย VBA ให้กระจายข้อมูลในชีตใด ๆ ออกเป็นหลายชีตตามค่าที่กำหนด โดยสามารถทำซ้ำได้ตามต้องการ กรณีที่เราทำซ้ำ โปรแกรมจะทำการลบชีตที่มีอยู่เดิมทิ้งไปก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มชีตและนำข้อมูลมาวางใหม่ 😎

Video แสดงการกระจายข้อมูลออกเป็นหลายชีต